Partnerzy serwisu:
Komornik sądowy za przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego lub wykonanie innych czynności pobiera opłaty.

Opłaty komornicze obejmują:

1) opłaty egzekucyjne za przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego, wykonanie zabezpieczenia roszczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym albo wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego lub nakazującego wydanie środka dowodowego w sprawach własności intelektualnej;

2) opłaty za przeprowadzenie innego postępowania albo dokonanie innych czynności.

Opłata egzekucyjna stanowi niepodatkową należność budżetową o charakterze publicznoprawnym. Opłata egzekucyjna nie stanowi bezpośrednio wynagrodzenia komornika sądowego. Wynagrodzenie komornika sądowego stanowi prowizja, po potrąceniu opłat egzekucyjnych. Uzyskane opłaty egzekucyjne, po potrąceniu wynagrodzenia prowizyjnego komornika, stanowią dochód budżetu państwa i podlegają przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę kancelarii, w terminie do 10 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostały uzyskane.

Opłaty komornicze są stosunkowe albo stałe. Opłatę egzekucyjną za egzekucję świadczeń pieniężnych komornik ściąga wraz z egzekwowanym świadczeniem, proporcjonalnie do wartości wyegzekwowanego świadczenia. Ściągnięcie opłaty nie wymaga wydania postanowienia. W każdym postępowaniu komornik ustala wysokość opłat ściągniętych i należnych w postanowieniu o umorzeniu postępowania albo postanowieniu o zakończeniu postępowania w inny sposób.

Opłaty stosunkowe za egzekucję świadczeń pieniężnych

W sprawie o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik ściąga od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 10% wartości wyegzekwowanego świadczenia. Jeżeli dłużnik, w terminie miesiąca od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, wpłaci do rąk komornika lub na jego rachunek bankowy całość lub część egzekwowanego świadczenia, komornik ściąga od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 3% wartości wyegzekwowanego w ten sposób świadczenia.

Poza opłatami stosunkowymi komornik pobiera tzw. opłaty minimalne, w sytuacji kiedy opłata stosunkowa byłaby niższa, niż kwota opłaty minimalnej. Opłaty minimalne pobierane są wysokości: 150 zł, 200 zł i 300 zł.

W razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela albo wskutek tzw. bezczynności wierzyciela, obciąża go opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania. Jeżeli jednak wierzyciel wykaże, że przyczyna umorzenia postępowania egzekucyjnego wiąże się ze spełnieniem świadczenia przez dłużnika w terminie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji albo z zawarciem w tym terminie porozumienia między wierzycielem a dłużnikiem dotyczącego sposobu lub terminu spełnienia świadczenia, opłata ta obciąża dłużnika. Jeżeli spełnienie świadczenia lub zawarcie porozumienia z wierzycielem nastąpiło po upływie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, obciąża go opłata w wysokości 10% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania.

Opłaty za egzekucję świadczeń niepieniężnych

Poza opłatami za egzekucję świadczeń pieniężnych, komornik pobiera opłaty za egzekucję świadczeń niepieniężnych. Ich wysokość ustalana jest nie procentowo, tylko kwotowo. I tak np., opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji wydania rzeczy ruchomej wynosi 400 złotych. Opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji wprowadzenia w posiadanie nieruchomości służącej do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych dłużnika albo opróżnienia lokalu lub pomieszczenia służącego do zaspokojenia takich potrzeb (tzw. eksmisja) wynosi 1500 złotych.

Opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji wprowadzenia w posiadanie innej nieruchomości albo opróżnienia innego lokalu lub pomieszczenia (nieruchomość nie mieszkalna) wynosi 2000 złotych. Jeżeli nieruchomość, lokal lub pomieszczenie są wykorzystywane przez dłużnika wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, opłatę powiększa się o opłatę w wysokości 1000 złotych od drugiej i każdej kolejnej izby wchodzącej w skład nieruchomości, lokalu lub pomieszczenia, którego ma dotyczyć egzekucja. Łączna opłata nie może być wyższa niż 30 000 złotych.

Opłata stała od wniosku o: 1) wprowadzenie syndyka masy upadłości albo zarządcy w posiadanie majątku, 2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości, 3) zabezpieczenie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej, 4) wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej

- wynosi po 400 złotych.

Pozostałe opłaty

Poza opłatami za egzekucję świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, komornik pobiera także opłaty za inne postępowania (czynności). Na przykład, opłata stała od wniosku o: wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzenie spisu inwentarza wynosi po 400 złotych.

Warto podkreślić, że prawomocne postanowienie zawierające wezwanie do uiszczenia kosztów komorniczych podlega wykonaniu bez zaopatrywania go w klauzulę wykonalności. Za egzekucję kosztów komorniczych nie pobiera się opłaty egzekucyjnej.

 • Wyjątek od zasady przetargu nieograniczonego w zamówieniach medycznych

  Zamówienia publiczne
  Justyna Andała-Sępkowska
  W przypadku, gdy zamawiający ma pełną i zweryfikowaną wiedzę, że daną usługę przeglądu, diagnozy i naprawy dla sprzętu stacji do izolacji kwasów nukleinowych wykonuje tylko producent sprzętu, a ustalona z należytą starannością wartość szacunkowa takiej usługi wynosi na okres trzech lat 55.000,00 PLN netto, wartości tej nie łączy z innymi zamówieniami, gdyż brak tu tożsamości podmiotowej zamówień.
 • Wezwanie do uzupełnienia środków dowodowych - kiedy jest możliwe w myśl ustawy Pzp?

  Zamówienia publiczne
  Marzena Kopacka-Biculewicz
  Przedmiotowe środki dowodowe mogą podlegać procedurze uzupełnienia, przy czym jest ona dopuszczalna tylko wtedy, gdy dla danego postępowania zamawiający możliwość taką przewidział w dokumentach zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.
  Specyfikacja Warunków Zamówienia
 • Ostrzeżenia PUESC w ofertach - jak je interpretować?

  Zamówienia publiczne
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Udzielenie przesądzającej odpowiedzi na pytanie co do zasadności odrzucenia oferty jest utrudnione bez dostępu do pliku z ofertą, w tym zwłaszcza jego sprawdzenia za pomocą oprogramowania dostawcy kwalifikowanych usług zaufania.