Partnerzy serwisu:
Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.

Zgodnie z powyższym wezwanie skierowane przez zamawiającego do wykonawcy winno wskazywać, które ceny (tj. za wykonanie jakiej konkretnie usługi) wzbudziły wątpliwości zamawiającego i jakie informacje powinny zostać przedłożone dla wykazania zasadności

i realności dokonanych wyliczeń. Podkreślenia wymaga, iż ciężar dowodu oznacza, że składane wyjaśnienia nie mogą ograniczać się do deklaracji wykonawcy co do poziomu ponoszonych przez niego kosztów, ale powinny zmierzać do wykazania, że koszty te zostały rzetelnie oszacowane i na rynkowym poziomie oraz odpowiadają wymaganiom przedmiotu zamówienia. Wykonawca wezwany do wyjaśnień zobowiązany jest również do przedstawienia – bezpośrednio w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 224 ust. 1 ustawy PZP, dowodów potwierdzających ponoszone przez niego koszty i okoliczności umożliwiające ich obniżenie o konkretną wartość w stosunku do poziomu rynkowego/oszacowanego przez zamawiającego.

Zamawiający nie może żądać konkretnych dokumentów np. referencji, jako dowodów potwierdzających wyjaśnienia wezwanego wykonawcy w zakresie ceny rażąco niskiej.

Jak przyjęła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 28 lutego 2022 r., KIO 245/22, zamawiający nie może żądać od wykonawcy składającego wyjaśnienia w zakresie sposobu kalkulacji zaoferowanej ceny - konkretnych referencji od podmiotów, na rzecz których przeprowadzono stosowne audyty z wykorzystaniem wskazanego narzędzia informatycznego lub też umowy na realizację takich audytów czy faktur z tytułu realizacji audytów z wykorzystaniem danego narzędzia informatycznego. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania oceny wyjaśnień, natomiast to na wykonawcy spoczywa ciężar wykazania okoliczności, że wskazana w ofercie cena lub koszt nie jest rażąco niska. To wykonawca zatem jest uprawniony sam zdecydować, jakiego rodzaju dowody przedkłada Zamawiającemu.

Podobnie w wyroku z dnia 23 lutego 2022 r. KIO 359/22 Izba uznała, że zamawiający co do zasady nie może wymagać, aby wykonawca składał dowód na każdą kwotę przewijającą się w wyjaśnieniu. Jednakże wydaje się to niezbędne dla kluczowych składników zamówienia, czyli szczególnie tych, w odniesieniu do których wykonawca sięga po argumenty o szczególnie korzystnych warunkach rynkowych, a także w zakresie kwestii wprost wskazanych w wezwaniu zamawiającego. Złożone dowody, ograniczają ryzyko podważenia złożonych wyjaśnień. Złożone wyjaśnienia powinny być konkretne, jasne, spójne i adekwatne do danego przedmiotu zamówienia. Wykonawca, składając wyjaśnienia na okoliczność kalkulacji ceny oferty, powinien wykazać, że wskazana cena została ustalona na podstawie obiektywnych i sprawdzalnych czynników.

 • Wyjątek od zasady przetargu nieograniczonego w zamówieniach medycznych

  Zamówienia publiczne
  Justyna Andała-Sępkowska
  W przypadku, gdy zamawiający ma pełną i zweryfikowaną wiedzę, że daną usługę przeglądu, diagnozy i naprawy dla sprzętu stacji do izolacji kwasów nukleinowych wykonuje tylko producent sprzętu, a ustalona z należytą starannością wartość szacunkowa takiej usługi wynosi na okres trzech lat 55.000,00 PLN netto, wartości tej nie łączy z innymi zamówieniami, gdyż brak tu tożsamości podmiotowej zamówień.
 • Wezwanie do uzupełnienia środków dowodowych - kiedy jest możliwe w myśl ustawy Pzp?

  Zamówienia publiczne
  Marzena Kopacka-Biculewicz
  Przedmiotowe środki dowodowe mogą podlegać procedurze uzupełnienia, przy czym jest ona dopuszczalna tylko wtedy, gdy dla danego postępowania zamawiający możliwość taką przewidział w dokumentach zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.
  Specyfikacja Warunków Zamówienia
 • Ostrzeżenia PUESC w ofertach - jak je interpretować?

  Zamówienia publiczne
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Udzielenie przesądzającej odpowiedzi na pytanie co do zasadności odrzucenia oferty jest utrudnione bez dostępu do pliku z ofertą, w tym zwłaszcza jego sprawdzenia za pomocą oprogramowania dostawcy kwalifikowanych usług zaufania.