Partnerzy serwisu:
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pracownik pełniący funkcję sekretarza komisji opublikował przed otwarciem ofert kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Podana kwota była niższa niż możliwości finansowe zamawiającego. Główny Księgowy podważył poprawność działania sekretarza komisji i żąda unieważnienia postępowania powołując się na swoją odpowiedzialność za naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych.

Odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Odnosząc się do powyższego pytania czytelnika wskazać należy przede wszystkim, że ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 52 ust. 1 – 3 określa osoby odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowiąc:

 1. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik zamawiającego.
 2. Osoby inne niż kierownik zamawiającego odpowiadają za przygotowanie  i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania. Kierownik zamawiającego może powierzyć pracownikom zamawiającego, w formie pisemnej, wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności, określonych w niniejszym oddziale.
 3. Jeżeli przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów odrębnych jest zastrzeżone dla organu innego niż kierownik zamawiającego, przepisy dotyczące kierownika zamawiającego stosuje się odpowiednio do tego organu.

Obowiązek udostępnienia informacji o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

W rozumieniu ustawy PZP osoby odpowiedzialne za przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego składają między innymi oświadczenia dotyczące okoliczności wskazanych w art. 53 ust. 4 ustawy PZP. W praktyce udzielania zamówień publicznych osoby zatrudnione na stanowisku Głównego Księgowego NIE składają powyżej wskazanego oświadczenia, ponieważ nie wykonują wskazanych w przepisach Ustawy PZP czynności dotyczących np. publikacji informacji o kwocie, jaką instytucja zamawiająca zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy PZP zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia a możliwości finansowe zamawiającego

Uwzględniając powyższe należy podkreślić, że kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia nie musi być równa kwocie, jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, jak również kwocie obliczonej jako wartość szacunkowa zamówienia.

Tym samym przedstawione na wstępie zastrzeżenie Głównego Księgowego jest bezpodstawne, gdyż podanie kwoty niższej niż możliwości finansowe zamawiającego nie stanowi naruszenia przepisów ustawy PZP oraz nie ma wpływu na wynik postępowania.

Odpowiedzialność Głównego Księgowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

W przypadku braku powierzenia obowiązku weryfikacji kwot podawanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pracownicy działu księgowości (w tym zatrudnieni na stanowisku Głównego Księgowego) nie ponoszą odpowiedzialności za upubliczniane informacje odnośnie możliwości sfinansowania zamówienia.

Powyższe wynika z faktu, że Główny Księgowy jednostki sektora finansów publicznych może być pociągnięty do odpowiedzialności tylko wówczas, gdy skutecznie zostały mu powierzone określone obowiązki związane z procedurą udzielenia zamówienia publicznego (patrz: art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

W związku z powyższym jednocześnie wskazać należy, że ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych stanowi, iż w jednostkach sektora finansów publicznych obowiązuje jednoosobowe kierownictwo, a więc jednoosobowa decyzyjność. W konsekwencji tylko w wyraźnie scedowanych i przyjętych przez pracownika sprawach może on być ukarany (orzeczenie GKO z 16 stycznia 2006 r. nr DF/GKO/Odw.77/101-102/2005/649). Powierzenie obowiązków jest przesłanką dochodzenia odpowiedzialności wobec pracownika jednostki tylko co do tych czynów, które zostały przez niego popełnione. Stąd w pierwszej kolejności należy ustalić sprawcę danego czynu objętego zarzutem, a dopiero następnie rozważać kwestię przesłanek jego odpowiedzialności (orzeczenie GKO z 13 października 2005 r., nr DF/GKO/Odw.44/60/RN-16/2005/353).

Na zakończenie należy zauważyć, że przesłanki umożliwiające unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określone są w art. 255 ustawy PZP, który nie przewiduje sankcji w postaci unieważnienia przetargu z powodu błędnie opublikowanej kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

 • Program Funkcjonalno-Użytkowy nie zawsze jest wymagany

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W systemie zamówień publicznych Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) ma istotne znaczenie dla wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego.
  Wyjaśnienia wykonawcy nie powodują zmiany treści oferty.
 • Wykonawca decyduje, jakie dowody przedkłada w zakresie rażąco niskiej ceny

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.
  Specyfikacja Warunków Zamówienia