Partnerzy serwisu:
W systemie zamówień publicznych Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) ma istotne znaczenie dla wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 103 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedmiot zamówienia obejmujący zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zamawiający zobowiązany jest opisać za pomocą PFU.

Program Funkcjonalno-Użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.

PFU poza opisem przedmiotu zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj" służy również do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych – w konsekwencji PFU ma wiodące znaczenie dla przygotowania oferty cenowej składanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Kiedy PFU nie jest niezbędne ?

Zgodnie z powyższym zamawiający musi opracować PFU w przypadku zamówień udzielanych w formule „zaprojektuj i wybuduj".

Zapamiętaj: PFU nie jest niezbędne do przeprowadzenia każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.

Brak obowiązku opracowania PFU przez zamawiającego jest dopuszczalne w przypadku przetargu na wybór autora dokumentacji projektowej jeżeli zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący – patrz: art. 99 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Należy jednocześnie pamiętać, że PFU pozwala uniknąć nieporozumień lub sporów na etapie opracowywania dokumentacji projektowej przez wybranego projektanta oraz czyni bardziej jednoznacznymi określone przez zamawiającego oczekiwania i wymogi w zakresie przedmiotu objętego usługą projektową.

Wadą opracowywania PFU jest czas poświęcony na jego sporządzenie, co przesuwa w czasie ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór autora dokumentacji projektowej.

Uwzględniają powyższe należy zauważyć, że ostateczna decyzja w zakresie opracowania PFU w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór autora dokumentacji projektowej należy do zamawiającego, który musi ocenić bilans korzyści i wad z opracowania PFU.