Partnerzy serwisu:
Mimo że regulamin nie dookreślał wprost, iż zamawiający ma obowiązek dopuścić materiały równoważne, to jednak został stworzony m.in. po to, aby zapewnić podmiotom równy dostęp do zamówień i ich równe traktowanie.

Pytanie

Mam konkretne urządzenia zainstalowane w obiekcie i chcę, aby wykonawca dostarczył mi części zamienne określonego producenta tak, aby zapewnić ich kompatybilność. Czy opisując przedmiot zakupu w zamówieniach bagatelnych istnieje konieczność dopuszczenia materiałów równoważnych (jeśli regulamin wewnętrzny tego nie dookreślił)?

Odpowiedź

Mimo że regulamin nie dookreślał wprost, iż zamawiający ma obowiązek dopuścić materiały równoważne, to jednak został stworzony m.in. po to, aby zapewnić podmiotom równy dostęp do zamówień i ich równe traktowanie. Zatem należałoby jednak zweryfikować, czy także w tym przypadku nie dopuścić rozwiązań równoważnych.

Ustawa Pzp jak wiadomo nie ma w tym przypadku zastosowania i żaden z wykonawców nie będzie mógł zarzucić zamawiającemu naruszenia jej regulacji.

Jeśli jednak zamawiający podlega dyscyplinie finansów publicznych, wiążą go określone regulacje ustawy o finansach publicznych w tym jej art. 44 ust 3. Stosownie zaś do tego przepisu wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w:

* ustawie budżetowej;

* uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego;

* planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych.

Jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków. Przy czym wydatki publiczne powinny być dokonywane:

* w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:

- uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

- optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;

* w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;

* w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Regulacja ta obowiązuje także w odniesieniu do zamówień poniżej progu 130.000 zł

Oprócz ustawy o finansach publicznych warto zwrócić uwagę na zalecania wynikające z „Komunikatu wyjaśniającego Komisji dotyczącego prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych" (2006/C 179/02).

Komisja Europejska podkreśla, że co do zasady w przypadku zamówień nieobjętych dyrektywami (chodzi o zamówienia poniżej wartości określonej w art. 11 ust. 8 poprzedniej ustawy Pzp, czyli tzw. progów unijnych) instytucje zamawiające muszą przestrzegać wynikających z traktatów zasad. Są nimi: swobodny przepływ towarów, prawa przedsiębiorczości, swoboda świadczenia usług, niedyskryminacja i równe traktowanie, przejrzystość, proporcjonalność i wzajemne uznawanie.

 Podstawa prawna

* Art. 44 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz.  869).

* Art. 2 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.).

* Justyna Rek-Pawłowska - prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki, od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców.