Partnerzy serwisu:
Upadłość tzw. konsumencka tj. upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ma istotny wpływ na prowadzone postępowania egzekucyjne oraz na sytuację wierzyciela i dłużnika.

Wydane przez sąd upadłościowy postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika rodzi bardzo daleko idące skutki dla postępowania egzekucyjnego. Momentem istotnym dla dalszego biegu postępowania egzekucyjnego oraz zaspokajania wierzyciela z majątku dłużnika jest data wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a nie jego uprawomocnienie się.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego po ogłoszeniu upadłości

Postępowanie egzekucyjne, które prowadzone jest przeciwko dłużnikowi i skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości, wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości. Oznacza to, że postępowanie egzekucyjne nie może toczyć się dalej. Jednakże czynności (.in.. zajęcia egzekucyjne) dokonane przed zawieszeniem postępowania (dniem ogłoszenia upadłości) pozostają w mocy.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego i przekazanie wyegzekwowanych kwot do masy upadłości

Postępowanie egzekucyjne zawieszone z dniem ogłoszenia upadłości ulega umorzeniu z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Umorzenie postępowania powoduje uchylenie wszystkich czynności (zajęć egzekucyjnych) dokonanych w postępowaniu egzekucyjnym.

Jednym z wyjątków, kiedy można dokonać czynności po zawieszeniu postępowania egzekucyjnego jest przysądzenie własności nieruchomości (po licytacji nieruchomości), jeżeli przybicia prawomocnie udzielono przed ogłoszeniem upadłości, a nabywca egzekucyjny wpłaci w terminie cenę nabycia.

 Jeżeli w toku zawieszonego postępowania egzekucyjnego wyegzekwowano jakieś sumy od dłużnika i nie zostały one wydane, w tym przede wszystkim wierzycielowi, przelewa się je do masy upadłości po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Po dniu ogłoszenia upadłości nie można skierować egzekucji do majątku wchodzącego w skład masy upadłości oraz wykonywać postanowień o zabezpieczeniu lub zarządzać zabezpieczenia na majątku upadłego, z wyjątkiem zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych oraz roszczeń o rentę z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz o zamianę uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę.