Partnerzy serwisu:
Prawodawstwo Unii Europejskiej przyjmuje zapewnienie wykonawcom możliwości skutecznego konkurowania o zamówienia publiczne w innych państwach członkowskich jako wiodący cel dotyczący udzielania zamówień publicznych.

Wprowadzenie do dyrektyw zamówień publicznych w UE: historia i cele

Obecnie obowiązujące dyrektywy w sprawie zamówień publicznych (wskazane w art. 3 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) stanowią kształtowany od 1971 roku zbiór doświadczeń państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie zamówień publicznych. Celem dyrektyw dotyczących zamówień publicznych jest zapewnienie wykonawcom możliwości korzystania w pełni z podstawowych swobód w dziedzinie zamówień publicznych poprzez zagwarantowanie przejrzystych i niedyskryminacyjnych procedur. Wiele państw członkowskich UE wskazuje również na inne zasady, takie jak: gospodarność, racjonalność wydatków. 

Uwzględniając zarówno obowiązujące dyrektywy, jak i prawodawstwo państw członkowskich Unii Europejskiej zasadne jest twierdzenie, że zarówno krajowe, jak i unijne uregulowania dotyczące rynków zamówień publicznych kładą nacisk na te same kluczowe zasady: wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, przejrzystości procedur przetargowych i równego traktowania przedsiębiorców. Jednak cele, jakie ma do spełnienia ponadnarodowy system zamówień, niekiedy różnią się od tych, jakie leżą u podstaw systemów krajowych. Głównym celem systemu unijnego jest stworzenie warunków efektywnej konkurencyjności na rynku wewnętrznym, bez jakichkolwiek preferencji krajowych, co w praktyce oznacza zapewnienie równego traktowania wykonawców z różnych państw członkowskich. 

W konsekwencji w przypadku udziału w procedurach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych za granicą tak ważne jest, aby nie tylko zrozumieć merytoryczne i proceduralne wymogi prawa nadane na mocy samych dyrektyw, ale także być zorientowanym w lokalnych uwarunkowaniach. 

Znaczenie informacji o prowadzonych procedurach udzielania zamówień publicznych

Regulacje wprowadzone na szczeblu dyrektyw Unii Europejskiej zwracają uwagę na zapewnienie łatwego dostępu do wszelkich istotnych informacji na temat możliwości biznesowych w zakresie zamówień publicznych. Warto pamiętać, że wszystkie kraje członkowskie UE zobowiązane są przesyłać do publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich ogłoszenia o przetargach, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne (wysokość tych progów określa ustawa Prawo zamówień publicznych). Ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich są dostępne na stronie internetowej http://ted.europa.eu

Ogłoszenia publikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich nie obejmują jednak zamówień o wartości poniżej progów unijnych. Informacje dotyczące zamówień publicznych ogłaszanych przez poszczególne kraje członkowskie w zakresie zamówień, których wartość nie przekracza progów unijnych, można odnaleźć dla krajów założycieli Unii Europejskiej (będących aktualnie jej członkami) pod niżej wskazanymi adresami internetowymi: 

Belgia:
www.ejustice.just.fgov.be/bul/bulf.htm

Francja:
www.boamp.fr

Holandia:
www.aanbestedingskalender.nl  
www.tenderned.nl

Niemcy:
www.e-vergabe.de

Włochy:
www.itaca.org/index.asp