Partnerzy serwisu:
Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1111 ze zm.) przewiduje możliwość korzystania z pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczeń osobowych i majątkowych.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 powyższej ustawy dystrybucja ubezpieczeń polega na:

 1. doradzaniu, proponowaniu lub wykonywaniu innych czynności przygotowawczych zmierzających do zawarcia umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych;
 2. zawieraniu umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych w imieniu zakładu ubezpieczeń, w imieniu lub na rzecz klienta albo bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń;
 3. udzielaniu pomocy przez pośrednika ubezpieczeniowego w administrowaniu umowami ubezpieczenia lub umowami gwarancji ubezpieczeniowych i ich wykonywaniu, także w sprawach o odszkodowanie lub świadczenie.

Kim jest broker ubezpieczeniowy i co może zrobić dla zamawiającego publicznego?

Broker ubezpieczeniowy, zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń w ramach prowadzonej działalności brokerskiej wykonuje czynności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń w imieniu lub na rzecz klienta, czyli podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej. Czynności brokerskie polegają na zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie, jak również na organizowaniu i nadzorowaniu czynności brokerskich.

Kiedy zamawiający publiczny musi przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór ubezpieczyciela?

W związku z powyższym zamawiający publiczni zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych mają pełne prawo zaangażowania brokera ubezpieczeniowego, który zobowiązany będzie do opracowania opisu przedmiotu zamówienia dostosowanego do indywidualnych potrzeb zamawiającego oraz wzoru umowy ubezpieczeniowej uwzględniającej ryzyka ubezpieczeniowe, które mogą zaistnieć.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych broker ubezpieczeniowy może przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór ubezpieczyciela, z którym zamawiający (ubezpieczony) zawrze polisę ubezpieczeniową.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór ubezpieczyciela musi być przeprowadzone w sytuacji, gdy wysokość składki ubezpieczeniowej jest równa lub wyższa od 130.000 zł.

Jak wybrać brokera ubezpieczeniowego w myśl Pzp?

Wybór brokera ubezpieczeniowego, który w imieniu zamawiającego przygotuje i przeprowadzi postępowanie o zamówienie publiczne, nie podlega procedurom przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wskazana zasada obowiązuje bez względu na wartość przyszłej polisy ubezpieczeniowej.

Powyższe wynika z faktu, iż brokerzy ubezpieczeniowi utrzymują się, co do zasady, z prowizji płaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Zatem zamawiający zobowiązany do udzielania zamówień publicznych w oparciu o procedury określone w ustawie Prawo zamówień publicznych nie musi dokonywać wyboru brokera wg przepisów tej ustawy.

Mając jednak na uwadze zasady transparentności i jawności decyzji podejmowanych przez zamawiających zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zasadne jest przygotowanie konkurencyjnej procedury wyboru brokera ubezpieczeniowego. Przykładowo może być to konkurs prowadzony wg regulaminu określonego przez zamawiającego.

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego powinien określać w szczególności zakres usług, jakie będzie świadczył broker, warunki, jakie musi spełniać broker, aby wziąć udział w konkursie oraz kryteria wyboru.

Kryteria wyboru brokera ubezpieczeniowego mogą dotyczyć np.:

 • okresu prowadzonej działalności brokerskiej,
 • liczby przeprowadzonych w określonym okresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wybór ubezpieczyciela,
 • liczby osób zatrudnianych przez brokera, które mają doświadczenie w udzielaniu zamówień publicznych,
 • liczby osób zatrudnianych przez brokera, które odpowiadają za likwidację szkód.
 • Ponowne zawiadomienie o przetargu - Pzp

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiających, aby w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia niezwłocznie zawiadamiali wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu, o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
 • Czy cena może być jedynym kryterium w przetargu Pzp?

  zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający mogą zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.