Partnerzy serwisu:
Ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiających, aby w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia niezwłocznie zawiadamiali wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu, o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

Kiedy musi nastąpić ponowne zawiadomienie o wszczęciu kolejnego postępowania

Tymczasem jak wskazują wyniki kontroli prowadzonych przez Urząd Zamówień Publicznych istotna statystycznie grupa zamawiających zapomina o powyższym obowiązku – wynikającym z art. 262 ustawy Pzp.

Zawiadomienie będące realizacją dyspozycji zawartej w art. 262 ustawy Prawo zamówień publicznych musi nastąpić niezwłocznie po wszczęciu kolejnego postępowania i dotyczy każdego trybu oddzielenia zamówienia.

Omawiany obowiązek Ustawodawca nałożył na zamawiających w celu zwiększenia konkurencyjności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W ocenie Urzędu Zamówień Publicznych zaniechanie przez zamawiających realizacji obowiązku wynikającego z art. 262 ustawy Pzp może mieć wpływ na wynik postępowania poprzez brak konkurencyjności wśród wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia.

Tryb zamówienia z wolnej ręki a obowiązek informacyjny

Realizacja obowiązku wynikającego z art. 262 ustawy Pzp ma istotne znaczenie zwłaszcza w przypadku udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki.

Powyższe potwierdza orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej. Przykładowo w wyroku z dnia 20 stycznia 2022 r., sygn. akt: KIO 3796/21 skład orzekający uzasadniając wydany wyrok wskazał, że "art. 262 ustawy Pzp nie jest przepisem o charakterze wyłącznie formalnym. Jego funkcją jest zwiększenie konkurencyjności postępowań przez przekazanie informacji wykonawcom potencjalnie zainteresowanym zamówieniem. Jego prawidłowe stosowanie jest istotne dla zachowania zasad prowadzenia postępowania - uczciwej konkurencji, równego traktowania i przejrzystości. Poszanowanie tych zasad może zostać zagrożone zwłaszcza w sytuacji, gdy zamawiający, który zamierza udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki nie dopełni obowiązków informacyjnych. W tej bowiem sytuacji zastosowanie trybu niekonkurencyjnego nie może być poddane kontroli przez wniesienie środków ochrony prawnej na wczesnym etapie. Nie można też pominąć, że stosowanie art. 262 ustawy Pzp nie jest ograniczone wyłącznie do konkurencyjnych trybów udzielania zamówienia. Powołany przepis nie zawiera takiego ograniczenia. Obowiązkiem zamawiającego jest zatem, w razie unieważnienia postępowania, poinformowanie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie konkurencyjnym, o zamiarze wszczęcia kolejnego postępowania niezależnie od planowanego trybu udzielenia zamówienia".

 • Czy cena może być jedynym kryterium w przetargu Pzp?

  zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający mogą zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.
 • Czy Główny Księgowy ponosi odpowiedzialność za błędnie opublikowaną kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia?

  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
  Marek Okniński
  W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pracownik pełniący funkcję sekretarza komisji opublikował przed otwarciem ofert kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Podana kwota była niższa niż możliwości finansowe zamawiającego. Główny Księgowy podważył poprawność działania sekretarza komisji i żąda unieważnienia postępowania powołując się na swoją odpowiedzialność za naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych.
 • Jak poprawnie przeprowadzić negocjacje w zapytaniu ofertowym

  Zamówienia publiczne
  Iwona Bujak
  W postępowaniu prowadzonym wg II wariantu trybu podstawowego, lista podmiotów zapraszanych do negocjacji winna być ostateczna.
  Specyfikacja Warunków Zamówienia