Partnerzy serwisu:
W postępowaniu prowadzonym wg II wariantu trybu podstawowego, lista podmiotów zapraszanych do negocjacji winna być ostateczna.

Pytanie

Zamawiający prowadzi postępowanie na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp. Na podstawie art. 287 ust. 3 Pzp poinformował wykonawców o ofertach, które nie zostały odrzucone oraz o ofertach, które zostały odrzucone - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Czy w związku z tym zamawiający musi odczekać min 5 dni na ewentualne odwołania wykonawców, których oferty zostały odrzucone? Czy też może zaprosić wykonawców których oferty nie odrzucono do udziału w negocjacjach – bez odczekania terminu min 5 dni?

Odpowiedź

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Pzp) w przypadku, gdy zamawiający w postępowaniu prowadzonym wg II wariantu trybu podstawowego, decyduje się na prowadzenie negocjacji, informuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty, o wykonawcach: których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji; których oferty zostały odrzucone; którzy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji, oraz o punktacji przyznanej ich ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, w przypadku, o którym mowa w art. 288 ust. 1 - podając uzasadnienie faktyczne i prawne (art. 287 ust. 3 Pzp). Powyższe informacje przekazywane są po ocenie ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu i przed zaproszeniem do negocjacji, które prowadzone są tylko z wykonawcami, których oferty nie zostały odrzucone lub którzy zostali zakwalifikowani do negocjacji.

Ponieważ zgodnie z Pzp, w toku postępowania o zamówienie publiczne  odwołanie przysługuje na: każdą niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, lub zaniechanie czynności, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy (art. 513 Pzp), taki tok postępowania umożliwia podmiotom biorącym udział w postępowaniu wniesienie ewentualnych środków ochrony prawnej w oznaczonym ustawowo terminie, przed kolejnymi czynnościami, prowadzącymi do wyboru najkorzystniejszej oferty (negocjacji i złożenia ofert dodatkowych).

Terminy na wniesienie odwołania liczone są od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego, stanowiącej podstawę jego wniesienia (art. 515 Pzp). Wobec powyższego, dla zachowania przejrzystości procedury, czynności w postępowaniu następujące po weryfikacji ofert, zamawiający winien przeprowadzić po upływie terminu na wniesienie ewentualnych odwołań, a w przypadku ich wniesienia, po ich rozstrzygnięciu. Lista podmiotów zapraszanych do negocjacji, winna być ostateczna.

Podstawa prawna

Art. 287 ust. 3, art. 513 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129).

* Iwona Bujak - praktyk z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu Prawa zamówień publicznych (od 1994r.), pracownik wydziału zamówień publicznych jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce.