Partnerzy serwisu:
Zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający mogą zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

Ustawa PZP nie określa pojęcia "wymagania jakościowe" czy "główne elementy składające się na przedmiot zamówienia" jakie użyto w wyżej wskazanym przepisie. W konsekwencji warto oprzeć się na wykładni celowościowej wprowadzonego przepisu a tym było zwiększenie swobody zamawiającego w kreowaniu kryteriów oceny ofert.

W tym miejscu warto podkreślić, że przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) odchodzą od uprzednio obowiązującego stanu prawnego (utrwalanego w przepisach obowiązujących w latach 2014-2020) zgodnie z którym cena nie mogła być jedynym kryterium a jej waga nie mogła przekraczać 60%.

Zastosowanie ceny jako jedynego kryterium wymaga wyłącznie spełnienia wymogu określonego w art. 246 ust. 2 ustawy PZP.

Odnosząc się do wskazanego przepisu warto przywołać wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 czerwca 2021 r. sygn. akt: KIO 1045/21, w którym odniesiono się do możliwości ustalenia ceny jako jedynego kryterium. Skład orzekający KIO w wydanym wyroku zauważył, że dla ustalenia ceny jako jedynego kryterium wystarczającym jest aby zamawiający określił w ramach opisu przedmiotu zamówienia ramy jakościowe, w których poruszać się mają wykonawcy opracowując ofertę realizacji danego zamówienia, przy czym określenie wymagań jakościowych nie musi dotyczyć każdego, nawet najmniejszego składnika przedmiotu zamówienia.

Określenie wymagań jakościowych głównych elementów przedmiotu zamówienia pokazać ma ramy, w których co do jakości przedmiotu zamówienia będą poruszali się wykonawcy realizujący umowę. W ocenie KIO, w sprawie objętej przytoczonym wyrokiem, na wystarczającym poziomie określone zostały cechy jakościowe, jakie ma spełniać usługa będąca przedmiotem zamówienia. Okoliczność, że inne podmioty publiczne prowadzą postępowanie o podobnym charakterze i stosują kryteria pozacenowe pozostaje bez związku z rozpoznawanym zarzutem w obliczu określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań jakościowych odnoszących się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

W przetargu na roboty budowlane cena może być jedynym kryterium.

Uwzględniając obowiązujący stan prawny można również przyjąć, że w większości postępowań na realizację robót budowlanych w oparciu o posiadaną przez zamawiającego dokumentację projektową cena może być jedynym kryterium oceny ofert.

Wskazać bowiem należy, że ustawa PZP obliguje zamawiającego w art. 103 do precyzyjnego opisania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Wypełniając wymogi wskazanego przepisu zamawiający niejako równolegle spełnia wymogi art. 246 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, uzyskując tym samym możliwość zastosowania ceny jako jedynego kryterium.