Partnerzy serwisu:
Na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zamawiający poprawia w ofercie oczywistą omyłkę rachunkową.

Pytanie

Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na usługi cateringowe w podziale na dwie części. Zamówienie nie jest finansowane ze środków UE. W każdej z części na jaki został podzielony przedmiot zamówienia złożono tylko po jednej ofercie. W jednej z części, wykonawca zaoferował (przypuszczenie zamawiającego) cenę/ceny za 1 osobę/talerzyk zamiast ceny za 1 usługę cateringową dla grupy osób szczegółowo opisanej w dokumentacji postępowania (Formularz oferty, OPZ). W OPZ zamawiający zamieścił tabelę z planowaną (zamawiający zaznaczył) ilością usług/wydarzeń i ich zakresem oraz szczegółowo oznaczonymi w kolumnach przedziałami osób catering dla grupy od 15 -30 osób, catering dla grupy 31-49 osób, catering dla grupy 50-100 osób oraz catering dla grupy 101-150 osób. Czy zamawiający, może dokonać poprawy oferty „matematycznie", tj. poprzez przemnożenie ceny zaoferowanej przez wykonawcę np. 150 zł przez maksymalną ilość osób w danej kategorii opisanej 1 usługi cateringowej? Czy należy ofertę odrzucić ?

Odpowiedź

W mojej ocenie, ofertę należy odrzucić na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp.

Na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zamawiający poprawia w ofercie oczywistą omyłkę rachunkową. Poprawa oferty następuje, gdy omyłka jest wynikiem nieprawidłowo przeprowadzonych działań arytmetycznych i stanowi nieprawidłowy wynik uzyskany z błędnie wykonanego dodawania, odejmowania, mnożenia lub dzielenia. Omyłki rachunkowe to błędy we wszystkich działaniach arytmetycznych, które naruszają stosowanie reguł matematycznych. Co niezwykle istotne, omyłka taka powinna być oczywista, czyli możliwa do poprawienia tylko na jeden sposób.

W opisanej sytuacji, nie mam wątpliwości, że zdefiniowanego błędu nie można poprawić we wskazanym wyżej trybie, albowiem treść SWZ (jak wskazano) nie zawiera metodologii obliczenia ceny (np. cena za talerzyk x maksymalna liczba osób). Wykonawca mógł obliczyć cenę na różne sposoby w taki sposób by uwzględnić ryzyko wahania liczby osób w przedziale określonym przez zamawiającego. Dodatkowo, warto zauważyć, że zamawiający przypuszcza, że cena podana przez wykonawcę to cena za talerzyk. I w tej kwestii zatem, oświadczenie woli złożone przez wykonawcę nie jest jednoznaczne.

Zamawiający nie jest upoważniony do poprawienia w treści oferty błędów w obliczeniu ceny. Oferta dotknięta takim błędem podlega bowiem odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp.

Błąd w obliczeniu ceny nie jest wynikiem wadliwej czynności technicznej, podjętej w trakcie obliczania ceny, a niewłaściwej oceny stanu faktycznego. Na podstawie wskazanego przepisu można przyjąć, że z błędem w obliczeniu ceny mamy do czynienia wtedy, gdy cena została obliczona w sposób który nie uwzględnia m.in.:

* opisu przedmiotu zamówienia,

* zakresu zamówienia,

* warunków wykonywania zamówienia.

Z opisu stanu faktycznego, wynika, że wykonawca popełnił błąd w obliczeniu ceny.

Podstawa prawna

Art. 223 ust. 2 pkt 2, art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1710 ze zm.),

* Katarzyna Bełdowska - prawnik, ekspert z zakresu zamówień publicznych, autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, autor bloga www.pzpzamowieniapubliczne.blogspot.pl, współpracownik kancelarii prawnej, obecnie pracownik kadry kierowniczej administracji