Partnerzy serwisu:
Sporządzenie STWiORB jest jednym z niezbędnych dokumentów składających się na opis przedmiotu zamówienia, także gdy przedmiot ten stanowi remont.

Pytanie

Mam do przygotowania postępowanie na remont pomieszczenia wraz z dostawą mebli, zabudową kuchenną. Wstępnie określiliśmy koszt remontu na 150 tysięcy netto plus meble, zabudowa kuchenna. Remont pomieszczenia dotyczy zmiany przeznaczenia z lokalu mieszkalnego na pokoje dla pracowników wraz z kuchnią i wc. Nie mam doświadczenia w tym zakresie i mam ogromną prośbę o pomoc. 1.W pierwszej kolejności to chciałabym zlecić opracowanie projektu. W związku z tym, że wartość projektu to ok 10-15 tysięcy przeprowadzimy regulaminem wewnętrznym. Czy powinniśmy w zakresie prac projektanta uwzględnić opracowanie STWiRB? Czy przy tych pracach remontowych wymagana jest w ogóle specyfikacja? 2. Jak już będę miała projekt i przedmiar prac to czy łączyć w jednym postępowaniu prace remontowe wraz z wykonaniem zabudowy kuchennej? Czy w jednym, ale z podziałem na części? 3. Jeżeli prac remontowych nie łączyć z dostawą mebli, zabudową kuchenną to szacuję oddzielnie prace remontowe z dostawą mebli plus zabudową kuchenną? 4. Czy w pracach remontowych mogę umieścić montaż wc, umywalki, oświetlenia, montaż wykładziny, glazura? Czy urządzenia, wykładzina, glazura mogą być w przedmiarze prac remontowych?

Odpowiedź

Sporządzenie STWiORB jest jednym z niezbędnych dokumentów składających się na opis przedmiotu zamówienia, także wtedy gdy przedmiot ten stanowi remont.

Zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy Pzp zamówienia na roboty budowlane opisuje się za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi zatem opis przedmiotu zamówienia także wtedy ,gdy prace budowlane stanowią remont. Zgodnie bowiem z definicją określoną w ustawie Prawo budowlane (art. 3 pkt 7 ustawy Pb) roboty budowlane to budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Ponadto, specyfikacje techniczne mogą posłużyć do ustalenia wartości zamówienia (art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp).

Zakres i forma STWiORB zostały usankcjonowane w §12-14  rozporządzenia ministra rozwoju i technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – wydanego na podstawie dyspozycji art. 103 ust. 4 ustawy Pzp.  Opracowania te zawierają w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

Skład specyfikacji będzie zależny od stopnia skomplikowania robót budowlanych. Jeśli przedmiotem zamówienia jest budowa lub remont w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, to specyfikacje opracowuje się  odpowiednio z uwzględnieniem podziału grup robót według Wspólnego Słownika Zamówień, określając w nich co najmniej:

1) roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę;

2) roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;

3) roboty w zakresie instalacji budowlanych;

4) roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

Podstawa prawna

Art. 103 ust. 1 i 4, art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

Par. 12-14 rozporządzenia Ministra rozwoju i technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2021 r. , poz. 2454)

Anna Kaźmierczak - praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie pracuje w departamencie ds. zamówień publicznych w jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce.

 • Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych - co warto wiedzieć?

  Zamówienia publiczne
  dr Tomasz Góra
  Zabezpieczenie jest rodzajem gwarancji, przysługującej uprawnionemu do przygotowania się do wykonania właściwego obowiązku, który zostanie nałożony na obowiązanego orzeczeniem sądu. Stronami postępowania w przedmiocie zabezpieczenia są: uprawniony i obowiązany.
  Komornik
 • Nowe progi obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych w 2024

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Skutkiem wejścia w życie nowego rozporządzenia są zmiany w zakresie ustalenia nowych, wyższych niż dotychczas obowiązujące, progów stosowania procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
 • Kurs Euro w zamówieniach publicznych 2024

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Z dniem 1 stycznia 2024 roku wchodzi w życie Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1344).