Partnerzy serwisu:
Pytanie przedsiębiorcy: Biorąc udział w przetargu publicznym zamierzam do podpisania oferty upoważnić dyrektora handlowego. Czy w związku z ustanowieniem pełnomocnictwa muszę wnieść opłatę skarbową a jeżeli jest taki obowiązek to jaka jest aktualnie wysokość opłaty ?

Wejście w życie ustawy o opłacie skarbowej zniosło możliwość wnoszenia opłaty skarbowej z wykorzystaniem znaczków skarbowych. Zmianie uległ również katalog czynności od wykonania których konieczne jest wnoszenie opłaty skarbowej. Zgodnie z obowiązującym obecnie stanem prawnym opłacie skarbowej podlega między innymi złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresy administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Powyższe wynika z treści art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.).

Wprowadzona wskazaną ustawą zmiana katalogu czynności objętych opłatą skarbową istotnie może powodować wątpliwość zarówno ze strony wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne jak i zamawiających, czy od pełnomocnictwa przedstawionego w postępowaniu o zamówienie publiczne (np. do podpisania oferty, umowy) powinna zostać wniesiona stosowana opłata skarbowa ?

Dla ustalenia czy obowiązek wniesienia opłaty skarbowej również obejmuje pełnomocnictwa udzielone w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne koniecznym jest rozstrzygnięcie czy takie postępowanie jest sprawą z zakresu administracji publicznej.

Niestety pojęcie "sprawy z zakresu administracji publicznej" nie zostało zdefiniowane dla potrzeb w/w ustawy o opłacie skarbowej. Stosownej definicji brak jest również w innych obowiązujących w chwili obecnej przepisach prawa.

Na ogół przyjmuje się, że sprawą z zakresu administracji publicznej jest akt administracyjny skierowany do mieszkańców gminy zawierający przepisy powszechnie obowiązujące, w tym także określające zasady i ogólne czynności z zakresu zarządu majątkiem gminnym adresowane do mieszkańców gminy jak również do jej organów w celu bezpośredniego wykonania przez gminę zadań publicznych odnoszących się do podmiotów prawa jako członków społeczności lokalnej. Będą to, więc np. uchwały, które nie mają charakteru cywilnoprawnego, a więc takie które same przez się nie są czynnościami cywilnoprawnymi i nie wywołują skutków cywilnoprawnych, choć mogą być podejmowane z zamiarem podjęcia w przyszłości określonych czynności cywilnoprawnych - poprzedzają podejmowanie czynności cywilnoprawnych.

Tymczasem stosownie do postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych zarówno do czynności podejmowanych przez zamawiającego jak i oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, stosuje się wyłącznie przepisy kodeksu cywilnego chyba, że przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych stanowią inaczej.

Wszelkie umowy zawierane w trakcie postępowania o zamówienie publiczne zawierane są jako zgodne oświadczenia woli obu stron, a więc zamawiający ani wykonawca nie mogą jednostronnie kształtować sytuacji prawnej drugiej strony. Ponadto należy zauważyć, iż przy podejmowaniu działań zmierzających do wszczęcia i przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego nie są wymagane żadne akty administracyjne.

Biorąc powyższe pod uwagę należy przyjąć, że pełnomocnictwa składane w trakcie procedury udzielenia zamówienia publicznego przez wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego nie podlegają opłacie skarbowej.

Za takim poglądem przemawiają dodatkowo uregulowania wynikające z postanowień

art. 11 ust. l ustawy o opłacie skarbowej. Stosownie do treści tego uregulowania organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty, o których mowa w art. l ust. 2 tej ustawy, przekazują organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczą informację o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od dokonanych przez nieczynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń, koncesji), a także od zaświadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej, użytych w prowadzonych przez te organy lub podmioty postępowaniach oraz od złożonych do nich dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii.

Z przepisu tego wynika jednoznacznie, iż obowiązek sporządzania i przekazywania stosownych informacji o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej dotyczy wyłącznie enumeratywnie wymienionych podmiotów wykonujących tylko im przypisane na podstawie stosownych przepisów prawa ściśle określone czynności.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone może być natomiast zarówno przez organ administracji rządowej lub samorządowej jak i przez każdy inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, nie objęty obowiązkiem sporządzania i składania informacji o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej, a więc mielibyśmy do czynienia z nierównym traktowaniem wszystkich podmiotów wobec prawa.

Powyższe nie znajduje zastosowania w sytuacji gdy udzielone pełnomocnictwo dotyczy reprezentowania wykonawcy w postępowaniu przed Zespołem Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych w związku z wniesionym odwołaniem. Wówczas mamy doczynienia z reprezentacją w postępowaniu sądowym - co wyczerpuje przesłankę z art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy o opłacie skarbowej - a w konsekwencji prowadzi do powstania obowiązku wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Podstawa prawna:

- Pismo Departamentu Podatków i Opłat w ministerstwie Finansów - znak: PL-835-94/LM/EO/07-219).

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635),

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.)

 • Uczestnik konkursu nie może uzupełnić pełnomocnictwa

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) określają w art. 110 - 127 zasady prowadzenia konkursów, w których przez publiczne ogłoszenie zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sąd konkursowy pracy konkursowej, w szczególności z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno - budowlanego oraz przetwarzania danych.
 • Pełnomocnik zastępuje prezesa

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawcy nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  Przetarg