Partnerzy serwisu:
Przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) określają w art. 110 - 127 zasady prowadzenia konkursów, w których przez publiczne ogłoszenie zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sąd konkursowy pracy konkursowej, w szczególności z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno - budowlanego oraz przetwarzania danych.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych

Procedura prowadzenia konkursu w wielu elementach opiera się na rozwiązaniach obowiązujących przy udzielaniu zamówienia publicznego. Między innymi zgodnie z art. 120 ustawy PZP do oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie przepisy art. 26 ust. 3 i ust. 4 stosuje się odpowiednio. Zatem w przypadku gdy zamawiający prowadząc konkurs architektoniczny wymaga załączenia do składanego wniosku dokumentów potwierdzających np. posiadanie uprawnień architektonicznych przez uczestników konkursu możliwe jest w przypadku nie załączenia ich do wniosku wezwanie do uzupełnienia brakującego dokumentu.

Wskazana zasada nie dotyczy jednak wszystkich dokumentów.

Przepis zawarty w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość uzupełniania jedynie dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP tj. tych które odnoszą się do potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu lub do dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymogi określone przez zamawiającego.

Zapamiętaj !

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że dokument poświadczający udzielenie pełnomocnictwa nie podlega uzupełnianiu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego wniosek o zakwalifikowanie do udziału w konkursie, który nie został podpisany zgodnie z zasadą reprezentacji przyjętą przez osobę prawną musi być uznany za obarczony błędem, którego nie można poprawić na podstawie przepisu zawartego w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Błąd związany z niewłaściwym pełnomocnictwem lub brak pełnomocnictwa polega na uchybieniu normie wyrażonej w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez wadliwe ustanowienie pełnomocnika. Późniejsze potwierdzenie pełnomocnictwa do czynności związanych z udziałem w konkursie nie może być uznane za skuteczne wobec terminu na złożenie wniosku, określonego w ogłoszeniu o konkursie.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655).

 • Pełnomocnik zastępuje prezesa

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawcy nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  Przetarg
 • Opłata skarbowa z tytułu udzielonego pełnomocnictwa

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Pytanie przedsiębiorcy: Biorąc udział w przetargu publicznym zamierzam do podpisania oferty upoważnić dyrektora handlowego. Czy w związku z ustanowieniem pełnomocnictwa muszę wnieść opłatę skarbową a jeżeli jest taki obowiązek to jaka jest aktualnie wysokość opłaty ?
  Przetarg