Partnerzy serwisu:
Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawcy nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych

Brak stosownego dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa osobie podpisującej ofertę prowadzi do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne!

Wobec powyższego udzielając pełnomocnictwa należy przestrzegać kilku podstawowych zasad.

Po pierwsze dla ważności udzielanego pełnomocnictwa koniecznym jest zachowanie jego formy pisemnej. Ponadto z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać, kto i kogo upoważnia oraz jaki jest zakres upoważnienia. Zalecanym jest, aby zakres upoważnienia był jak najbardziej szczegółowy, ponieważ wszelkie niejasności będą przesądzać o uznaniu, że osoba upoważniona nie ma prawa do wykonania czynności, która nie jest jednoznacznie określona w treści pełnomocnictwa.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego najczęściej występują pełnomocnictwa:

- ogólne - pozwalające umocowanemu dokonywać wszelkich czynności związanych z przebiegiem postępowania o zamówienie publiczne. W szczególności pełnomocnictwo ogólne powinno w swojej treści wymieniać prawo dla umocowanego do podpisywania: składanych ofert, umów o realizację zamówienia publicznego, protestów, pism do zamawiającego z pytaniami do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wniosków o zmianę terminu składania ofert, wyrażania zgody na przedłużenie ważności oferty. Zgodnie z art. 99 § 2 Kodeksu Cywilnego pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie,

- rodzajowe - tzn. dotyczące czynności określonego rodzaju. Przykładem pełnomocnictwa rodzajowego jest upoważnienie do reprezentowania wykonawcy przed zespołem arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych. Pełnomocnictwo ogólne jest w tym przypadku niewystarczające. Należy, bowiem mieć na uwadze, że pełnomocnictwo ogólne upoważnia jedynie do dokonywania czynności zwykłego zarządu - stosownie do postanowień art. 98 Kodeksu Cywilnego, który stanowi, iż do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj.

Substytucja pełnomocnictwa

Ogólną zasadą jest, że pełnomocnictwo (tak ogólne jak i rodzajowe) nie upoważnia pełnomocnika do udzielania dalszych pełnomocnictw tzw. substytucji. Na podstawie art. 106 KC substytucja pełnomocnictwa jest możliwa tylko wtedy, gdy umocowanie takie wynika z treści pełnomocnictwa, z ustawy lub ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa. Substytucja pełnomocnictwa może być przez mocodawcę ograniczona tylko do określonego rodzaju czynności np. podpisania oferty z wyłączeniem prawa substytucji w zakresie upoważnienia do podpisania umowy. Jeżeli mocodawca ustanowił kilku pełnomocników z takim samym zakresem umocowania, każdy z nich może działać samodzielnie chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa (art. 107 KC).

Okres ważności pełnomocnictwa

Okres ważności (czas trwania) udzielonych pełnomocnictw ogólnych nie jest ograniczony, o ile nie dokona tego mocodawca. Czas trwania pełnomocnictwa może być ograniczony np. do konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bądź do daty wskazanej w treści pełnomocnictwa.

Jeżeli w treści pełnomocnictwa nie określono okresu jego ważności przyjmuje się, że jest ono ważne aż do chwili odwołania przez mocodawcę.

Od pełnomocnictw ogólnych składanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego opłata skarbowa nie jest wymagana. Natomiast ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania wykonawcy przez Zespołem Arbitrów UZP dla ważności pełnomocnictwa koniecznym jest opłacenie (17 zł.) opłaty skarbowej.

 • Uczestnik konkursu nie może uzupełnić pełnomocnictwa

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) określają w art. 110 - 127 zasady prowadzenia konkursów, w których przez publiczne ogłoszenie zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sąd konkursowy pracy konkursowej, w szczególności z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno - budowlanego oraz przetwarzania danych.
 • Opłata skarbowa z tytułu udzielonego pełnomocnictwa

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Pytanie przedsiębiorcy: Biorąc udział w przetargu publicznym zamierzam do podpisania oferty upoważnić dyrektora handlowego. Czy w związku z ustanowieniem pełnomocnictwa muszę wnieść opłatę skarbową a jeżeli jest taki obowiązek to jaka jest aktualnie wysokość opłaty ?
  Przetarg