Partnerzy serwisu:
W znowelizowanej ustawie zmianie uległy także przepisy dotyczące wadium. Po wejściu w życie nowej ustawy zamawiający będzie określ kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3 % wartości zamówienia a nie jak to jest obecnie w zakresie od 0,5 do 3%. Tak, więc zniesiono dolną granicę wadium. Druga zmiana dotyczy sytuacji, kiedy zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające. W myśl nowych rozwiązań, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, określa kwotę wadium dla wartości zamówienia podstawowego. Jest to zmiana jak najbardziej korzystna. Ustalanie wadium od całości zamówienia rodziło trudności, ponieważ kwota wadium była znacznie wyższa natomiast wcale nie było powiedziane, że zamówienia uzupełniające będą na pewno realizowane a i czas ich realizacji w świetle prawa może być odległy.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych

Zupełną nowością jest przepis, dający zamawiającemu prawo do zatrzymania wadium. Otóż zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami również w sytuacji, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2, bądź pełnomocnictw. Celem powyższej regulacji jest zapobieganie zmowie wykonawców, którzy działając w porozumieniu mogą celowo nie uzupełniać dokumentów, aby spowodować udzielenie zamówienia wykonawcy, który zaproponował najwyższą cenę spośród nich. Z punktu widzenia zamawiającego jest to na pewno korzystny zapis. Jednak wątpliwości może budzić zwrot "z przyczyn nieleżących po jego stronie." Urzędnik w sposób subiektywny będzie mógł zdecydować czy przyczyny, jakie stanęły wykonawcy na drodze do złożenia dokumentów były obiektywne czy też są próbą wymanewrowania zamawiającego.

 • Kiedy można zatrzymać wadium?

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska *
  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, nie złożył wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw. Obowiązek zatrzymania wadium nie zachodzi, jeżeli wykonawca udowodni, że wynikło to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
 • Ważność gwarancji wadialnej

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa z dnia 04 września 2008r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła między innymi nową okoliczność utraty wadium przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Zatrzymanie wadium

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów lub pełnomocnictw, nie przedstawi w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu.