Partnerzy serwisu:
W związku z dyspozycją art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Prezes Rady Ministrów zobowiązany jest do określania co najmniej raz na dwa lata, średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówienia publicznego.

Od 1 stycznia 2012 obowiązuje nowy kurs EURO w zamówieniach publicznych! Sprawdź nowy kurs EURO >>

Realizując wskazaną dyspozycje Prezes Rady Ministrów w dniu 23 grudnia 2009 r. podpisał rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Od dnia 01 stycznia 2010 r. średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 3,839 zł.

Od dnia 01 stycznia 2010 r. obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych powstaje, gdy wartość udzielanego zamówienia przekracza kwotę 14.000 euro, co przy uwzględnieniu nowego kursu oznacza, że wskazanej ustawy nie stosujemy do zamówień, których wartość nie przekracza 53.746,00 zł netto (dotychczas obowiązująca kwota wynosiła 54.279,40 zł. ).

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem 01 stycznia 2010 r. stosuje się dotychczas obowiązujący średni kurs euro. Z chwilą wejścia w życie rozporządzenia określającego nowy kurs euro traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 241 poz. 1763).

 • Wyroki Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące udziału konsorcjum w przetargu

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Udział w przetargu wykonawców składających wspólne oferty rodzi szereg praktycznych problemów. Dlatego też warto prześledzić tezy wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które odnoszą się do udziału konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Zapowiadana zmiana stawek VAT a wynagrodzenie wykonawcy

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska *
  Obowiązek zapłaty zwiększonego wynagrodzenia przez zamawiającego na skutek zmiany stawek VAT może wynikać jedynie ze stosownego zapisu umowy, w którym zamawiający przewidział możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki VAT.