Partnerzy serwisu:
Wchodząca w życie z dniem 29 stycznia 2010 r. nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwi zamawiającemu bezpośrednie kierowanie, do znanych jemu wykonawców, informacji o ogłoszonym przetargu nieograniczonym.

W dotychczas obowiązującym stanie prawnym zamawiający w przypadku przetargu nieograniczonego w zależności od wartości zamówienia obligatoryjnie publikował ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych bądź Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Dodatkowo, na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku gdy wartość zamówienia na roboty budowlane była równa lub przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20.000.000 euro, a na dostawy lub usługi - 10.000.000 euro, zamawiający zamieszał ogłoszenie o zamówieniu również w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.

Wskazany art. 40 ust. 4 został jednak uchylony ustawą z dnia 02 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 223 poz. 1778). W miejsce uchylonego z dniem 29 stycznia 2010 r. przepisu zacznie obowiązywać nowa norma art. 40 ust. 5a zgodnie z którą, zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znanych sobie wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia.

Dla celów dowodowych związanych z przebiegiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego kopia przekazywanej informacji winna zostać załączona do akt postępowania. Zatem nie wydaje się możliwe realizowanie możliwości zawartej w art. 40 ust.5a Prawa zamówień publicznych poprzez telefoniczne informowanie wykonawcy o ogłoszonym przetargu. Możliwe jest natomiast przesłanie informacji przy wykorzystaniu poczty e-mailowej. Należy jednocześnie zaznaczyć, że wynikająca z art. 40 ust. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych czynność zamawiającego nie może być prowadzona z naruszeniem innych zasad udzielania zamówień przewidzianych w przepisach wskazanej ustawy a w szczególności art. 7 w zakresie równego traktowania wykonawców.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm).

 • W jaki sposób można zakwestionować oświadczenia wykonawcy?

  Przetargi krok po kroku
  Alicja Biegańska *
  W przypadku, gdy zamawiający zasadnie przypuszcza, że oświadczenia złożone przez wykonawcę są nieprawdziwe, powinien przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
 • Jakich dokumentów żądać od zagranicznych wykonawców?

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska *
  Rozporządzenie z 30 grudnia 2009 r. wyraźnie wskazuje, jakich dokumentów zamawiający możne żądać od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Oferty równoważne - uprawnienia zamawiającego

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Uprawnienie nadane zamawiającemu do opisania przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wynika z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ze względu na wyjątkowy charakter wskazanego przepisu może być on jednak stosowany tylko w szczególnych sytuacjach i interpretowany ściśle, tj. wówczas, gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub, gdy zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a opisowi towarzyszą wyrazy: ?lub równoważne? albo podobne, co nadaje wymienionym konkretnym produktom charakter przykładowy.