Partnerzy serwisu:
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 22 grudnia 2009 r. zniosła obowiązek żądania od wykonawcy zamówienia publicznego wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W obecnie obowiązującym stanie prawnym żądanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zależy wyłącznie od fakultatywnej decyzji zamawiającego.

W sytuacji gdy zamawiający uzna, że żądanie wniesienia przez wykonawcę zamówienia publicznego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest konieczne dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tytułu nie wykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, może wymagać jego wniesienia jednak wyłącznie w formach określonych w art. 148 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Obowiązujące obecnie przepisy pozwalają po wykonaniu umowy na pozostawienie z tytułu rękojmi za wady maksymalnie 30 % kwoty zabezpieczenia do czasu upływu okresu rękojmi na wykonane w ramach realizacji umowy prace. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie może już być pozostawiane do czasu upływu okresu udzielonej gwarancji.

Można zmienić formę wniesienia zabezpieczenia jeszcze przed podpisaniem umowy

W praktyce udzielania zamówień publicznych zamawiający określając wymóg wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, żądają aby w formularzu oferty wykonawca określił formę w jakiej wniesie wymaganą kwotę zabezpieczenia. Pozostaje jednak pytanie, czy można w zgodzie z obowiązującym stanem prawnym zmienić wskazaną w ofercie formę wniesienia zabezpieczenia jeszcze przed podpisaniem umowy.

Z wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2007 r. (sygn. akt I Ca 1027/07) wynika, że jest taka możliwość. W ocenie Sądu wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest elementem konstrukcyjnym umowy w sprawie zamówienia publicznego, lecz odrębnym zobowiązaniem o niesamoistnym charakterze. Modyfikacja formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy dokonana przez wykonawcę nie daje zamawiającemu prawa do odmowy podpisania umowy tylko z tej przyczyny. Istotne jest spełnienie wymogu wniesienia zabezpieczenia w przepisanej formie, natomiast zmiana w tym zakresie nie może być potraktowana jako zmiana istotnych warunków samej umowy. Modyfikacja formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy dokonana przez wykonawcę nie daje w ocenie Sądu prawa do odmowy przez zamawiającego podpisania umowy. Możliwe zatem jest dokonanie zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej podpisaniem.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm).

 • Czy zawsze trzeba żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

  Przetargi krok po kroku
  Dominika Perkowska *
  Celem zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia jest pokrycie ewentualnych należnych zamawiającemu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie stanowi pewnego rodzaju kaucję wnoszoną przez wykonawcę w związku z zawieraną umową.
 • Błędne określenie kryteriów oceny ofert podstawą do unieważnienia umowy?

  Przetargi krok po kroku
  Anita Elżanowska *
  Ustawa Pzp nie przewiduje możliwości unieważnienia umowy z powodu odmiennego określenia kryteriów oceny ofert w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz.
 • Co zrobić jeśli wykonawca chce zerwać umowę?

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska *
  Wypowiedzenie umowy zawartej na czas oznaczony będzie co do zasady możliwe, w sytuacji gdy jej strony przewidziały taką możliwość w treści samej umowy oraz jeśli zaistniały okoliczności w niej wskazane. W przeciwnym razie możliwe jest jedynie rozwiązanie umowy w drodze zgodnego porozumienia stron.