Partnerzy serwisu:
15 sierpnia 2010 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 06 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Podpisana przez Prezydenta RP ustawa zmienia art. 4 pkt. 13 dotychczas obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Celem wprowadzanych zmian jest umożliwienie skorzystania z wyłączenia obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku udzielania zamówień instytucjom gospodarki budżetowej, nie tylko przez organy administracji rządowej, ale przez wszystkie organy władzy publicznej wykonujące funkcję organu założycielskiego instytucji gospodarki budżetowej, której zamówienie jest udzielane.

Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 4 pkt. 13 przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień udzielanych instytucji gospodarki budżetowej przez organ władzy publicznej wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

a) zasadnicza część działalności instytucji gospodarki budżetowej dotyczy wykonywania zadań publicznych na rzecz tego organu władzy publicznej,

b) organ władzy publicznej sprawuje nad instytucją gospodarki budżetowej kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, w szczególności polegającą na wpływie na decyzje strategiczne i indywidualne dotyczące zarządzania sprawami instytucji,

c) przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej instytucji gospodarki budżetowej określonego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Wejście w życie nowelizacji spowoduje, że przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie będą musiały stosować, w przypadku udzielania zamówień publicznych instytucjom gospodarki budżetowej zdefiniowanym w ustawie o finansach publicznych, organy władzy publicznej do których zalicza się organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały. W poprzednim stanie prawnym, art. 4 pkt. 13 umożliwiał niestosowanie przepisów ustawy PZP w przypadku udzielania zamówień instytucjom gospodarki finansowej jedynie przez ministerstwa oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

 • Czy przy zmianie przedmiotu zamówienia zmienia się również jego wartość szacunkowa?

  Karol Jaworski, aplikant radcowski specjalizujący się m.in. w prawie zamówień publicznych
  W przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia po ogłoszeniu postępowania, której konsekwencją jest zwiększenie zamawianych dostaw, wartość szacunkowa zamówienia pozostaje bez zmian. Może natomiast zmienić się kwota, którą przeznaczona na sfinansowanie zamówienia.
 • Można wybrać ofertę złożoną po terminie

  Marek Okniński
  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 14.000 euro jedna z firm złożyła ofertę po terminie wyznaczonym w specyfikacji. Cena przedstawiona w ofercie jest niższa niż ceny w pozostałych otrzymanych ofertach. Czy w związku z tym możliwe jest przyjęcie oferty pomimo jej złożenia po upływie wyznaczonego terminu ?
 • Zmiana wynagrodzenia przy rozliczeniach kosztorysowych

  Małgorzata Niezgoda-Kamińska, prawnik, specjalista ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej
  W przypadku wynagrodzenia kosztorysowego zmiana wynagrodzenia powinna być określona aneksem do umowy. Zmiana wynagrodzenia w oparciu o faktycznie wykonane jednostki przedmiarowe nie stanowi wynagrodzenia za roboty dodatkowe
 • Jakie zapisy dotyczące odwołań muszą znaleźć się w siwz?

  Alicja Biegańska, radca prawny specjalizujący się w zamówieniach publicznych
  Terminy na składanie odwołań różnią się w zależności od wybranej przez zamawiającego procedury. Wartość zamówienie ma natomiast wpływ na zakres czynności które mogą zostać objęte odwołaniem.