Partnerzy serwisu:
Komornik sądowy jest uprawniony na drodze publicznej licytacji do sprzedaży nieruchomości.

Licytacja nieruchomości przez komornika

Komornik sądowy jako organ egzekucyjny jest uprawniony do sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji publicznej. Licytację przeprowadza się w sądzie rejonowym pod nadzorem sędziego. Można przeprowadzić maksymalnie dwie licytacje nieruchomości. W licytacji może wziąć udział zainteresowany, który najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację wpłaci rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania. Rękojmię wpłaca się na rachunek komornika sądowego. Szczegółowe informacje o licytacji można znaleźć w obwieszczeniu o licytacji dostępnym na stronie sądu rejonowego właściwego dla położenia nieruchomości oraz w lokalu organu gminy właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej (centralnego organu samorządu zawodowego komorników pod adresem: https://licytacje.komornik.pl).

Druga licytacja nieruchomości

Jeżeli pierwsza licytacja nie doszła do skutku lub nikt uprawniony nie złożył wniosku o przejęcie nieruchomości, komornik na wniosek wierzyciela wyznacza drugą licytację, na której cena wywołania stanowi dwie trzecie sumy oszacowania. Cena ta jest najniższa, za którą można nabyć nieruchomość. Druga licytacja wyznaczana jest na wniosek uprawnionego wierzyciela, czyli podmiotu, który zleca komornikowi przeprowadzenie egzekucji z majątku dłużnika. Brak wniosku wierzyciela uniemożliwia wyznaczenie drugiej licytacji nieruchomości.

Druga licytacja nieruchomości po jakim czasie

Przepisy prawa, w tym Kodeksu postępowania cywilnego nie określają minimalnego czasu jaki musi upłynąć od zakończenia pierwszej licytacji nieruchomości, aby móc wyznaczyć drugą licytację. Warunkiem wyznaczenia drugiej licytacji jest złożenie wniosku przez uprawnionego wierzyciela, czyli podmiotu, który zleca komornikowi przeprowadzenie egzekucji z majątku dłużnika. Brak wniosku wierzyciela uniemożliwia wyznaczenie drugiej licytacji nieruchomości.

Gdzie szukać licytacji komorniczych 

Na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń sądu rejonowego oraz w lokalu organu gminy (w Urzędzie Gminy lub Miasta) właściwych dla położenia nieruchomości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej (centralnego organu samorządu zawodowego komorników pod adresem: https://licytacje.komornik.pl). Dodatkowo informacja o licytacji może być zamieszczona na stronie komornika sądowego prowadzącego egzekucję z nieruchomości. Ponadto komornik może na wniosek strony postępowania egzekucyjnego, przede wszystkim wierzyciela, zarządzić zamieszczenie ogłoszenia o licytacji nieruchomości w inny sposób, w tym m.in. w dzienniku poczytnym w danej miejscowości.

Bezskuteczna licytacja nieruchomości

Jeżeli pierwsza licytacja nie dojdzie do skutku lub nikt uprawniony nie złoży wniosku o przejęcie nieruchomości, komornik na wniosek wierzyciela wyznacza drugą licytację, na której cena wywołania stanowi dwie trzecie sumy oszacowania. Cena ta jest najniższa, za którą można nabyć nieruchomość. Jeżeli również na drugiej licytacji nikt nie przystąpi do przetargu, przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo przejęcia przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi. 
Jeżeli po drugiej licytacji żaden z wierzycieli nie przejął nieruchomości na własność, postępowanie egzekucyjne umarza się i nowa egzekucja z tej nieruchomości może być wszczęta dopiero po upływie 6 miesięcy od daty drugiej licytacji.

 • Jaki jest przebieg licytacji i skutki nabycia nieruchomości? Jakie są okoliczności wyznaczenia drugiej licytacji?

  Licytacja komornicza
  dr Tomasz Góra
  Przetarg (licytacja) odbywa się ustnie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.
  Licytacje komornicze w internecie
 • Co to jest sądowa egzekucja z nieruchomości?

  Licytacja komornicza
  dr Tomasz Góra
  Obwieszczenie o licytacji komornik sądowy zamieszcza, co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń sądu sprawującego nadzór nad egzekucją z nieruchomości, w lokalu organu gminy właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej (centralnego organu samorządu zawodowego komorników pod adresem: https://licytacje.komornik.pl).
  Licytacje komornicze w internecie
 • Jak kupić nieruchomość u syndyka?

  nieruchomości
  Jerzy Sławek
  Generalnie w polskim systemie prawnym kupno nieruchomości jest stosunkowo bezpieczna operacją, gdyż nad wszystkim czuwa Notariusz, bez którego nie jest możliwe zawarcie prawnie skutecznej transakcji.
  Sprzedaż nieruchomości przez syndyka