Partnerzy serwisu:
Przybliżamy dwa pojęcia stosowane przy postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika - egzekucja sądowa oraz egzekucja administracyjna.

Egzekucja sądowa – to zastosowanie przez powołane, kompetentne organy egzekucyjne (w tym przede wszystkim komornika sądowego, ale również sąd) środków egzekucyjnym o charakterze przymusowym w celu zrealizowania obowiązku na rzecz wierzyciela od dłużnika, który został określony w tytule wykonawczym. Oznacza to, że bez zgody dłużnika, czyli strony zobowiązanej do świadczenia, wierzyciel może zostać zaspokojony wskutek czynności prawnych podejmowanych przez organy egzekucyjne na podstawie ustawy (przede wszystkim ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 z późn. zm.)). Egzekucja sądowa może być egzekucją świadczeń pieniężnych lub egzekucją świadczeń niepieniężnych. Przedmiotem egzekucji w przypadku egzekucji świadczeń pieniężnych jest określone mienie dłużnika. W egzekucji świadczeń niepieniężnych przedmiotem egzekucji może być mienie dłużnika, ale przymus organu egzekucyjnego skierowany jest na jego odebranie od dłużnika i wydanie wierzycielowi. Ponadto w egzekucji świadczeń polegających na wykonaniu czynności tzw. niezastępowalnej (art. 1050 Kodeksu postępowania cywilnego) oraz obowiązku zaniechania określonych czynności przez dłużnika tzw. obowiązek nieczynienia (art. 1051 Kodeksu postępowania cywilnego) środki przymusu skierowane są przeciwko osobie dłużnika.

Egzekucja administracyjna – występuje obok i równolegle do egzekucji sądowej. Granicę podziału wyznaczają kompetencje (uprawnienia i obowiązki) organów egzekucyjnych. Egzekucja administracyjna ma również charakter przymusowy. Pojęcie egzekucji administracyjnej będzie dotyczyło stosowania określonych ustawą środków egzekucyjnych zarówno w egzekucji należności o charakterze pieniężnym, jak i należności o charakterze niepieniężnym. Ustawą regulującą materię egzekucji administracyjnej jest ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 479). Stronami administracyjnego postępowania egzekucyjnego są: zobowiązany i wierzyciel. Zgodnie z art. 1a pkt 7 w/w ustawy przez organ egzekucyjny rozumie się organ uprawniony do stosowania w całości lub w części określonych w ustawie środków służących doprowadzeniu do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków o charakterze pieniężnym lub obowiązków o charakterze niepieniężnym oraz zabezpieczania wykonania tych obowiązków.

Organami egzekucyjnymi obowiązków o charakterze pieniężnym są: 1) naczelnik urzędu skarbowego, który jest uprawniony do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz do zabezpieczania takich należności, 2) właściwy organ gminy o statusie miasta, który jest uprawniony do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, dla których ustalania lub określania i pobierania jest właściwy ten organ, 3) dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyznaczony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, który jest uprawniony do stosowania egzekucji z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego, z renty socjalnej, z wierzytelności pieniężnych oraz z rachunków bankowych, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i należności pochodnych od składek oraz nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego lub innych świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, które nie mogą być potrącane z bieżących świadczeń, 4) dyrektor oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego, który jest uprawniony do stosowania egzekucji z wynagrodzenia za pracę albo ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłat za używanie lokalu i opłat pośrednich oraz odszkodowań od żołnierzy i osób wspólnie z nimi zajmujących lokale mieszkalne znajdujące się w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego oraz inne organy w zakresie określonym odrębnymi ustawami.

Organami egzekucyjnymi obowiązków o charakterze niepieniężnym są: 1) wojewoda, 2) właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych, zadań zleconych i zadań z zakresu administracji rządowej oraz obowiązków wynikających z decyzji i postanowień z zakresu administracji publicznej wydawanych przez samorządowe jednostki organizacyjne, 3) kierownik wojewódzkiej służby, inspekcji lub straży w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydawanych w imieniu własnym lub wojewody decyzji i postanowień, 4) kierownik powiatowej służby, inspekcji lub straży w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydawanych w zakresie swojej właściwości decyzji i postanowień.

Ponadto w przypadkach określonych szczególnymi przepisami jako organ egzekucyjny w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym działa każdy organ Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu lub Straży Granicznej, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, organ Państwowej Inspekcji Pracy wydający decyzję w pierwszej instancji, organ straży pożarnej kierujący akcją ratowniczą, a także inne organy powołane do ochrony spokoju, bezpieczeństwa, porządku, zdrowia publicznego lub mienia społecznego.

 • Jaki jest przebieg licytacji i skutki nabycia nieruchomości? Jakie są okoliczności wyznaczenia drugiej licytacji?

  Licytacja komornicza
  dr Tomasz Góra
  Przetarg (licytacja) odbywa się ustnie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.
  Licytacje komornicze w internecie
 • Co to jest sądowa egzekucja z nieruchomości?

  Licytacja komornicza
  dr Tomasz Góra
  Obwieszczenie o licytacji komornik sądowy zamieszcza, co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń sądu sprawującego nadzór nad egzekucją z nieruchomości, w lokalu organu gminy właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej (centralnego organu samorządu zawodowego komorników pod adresem: https://licytacje.komornik.pl).
  Licytacje komornicze w internecie
 • Jak bezpiecznie kupić zadłużone mieszkanie? Licytacje komornicze

  Licytacja komornicza
  Katarzyna Klukowska
  Przy kupowaniu zadłużonych nieruchomości powinniśmy mieć pewność, że pieniądze z transakcji pójdą na spłatę długów, wierzyciel wykreśli ciążącą na lokalu hipotekę, a w mieszkaniu nie zostanie żaden niechciany lokator. Jak to sprawdzić?
  Sprawdzanie mieszkania, które chcemy kupić na rynku wtórnym, należy zacząć od obejrzenia jego księgi wieczystej