Partnerzy serwisu:
Zawarcie odrębnych umów w zakresie każdej części lub zawarcie jednej umowy obejmującej wszystkie część jest praktykowane i zgodne z przepisami ustawy Pzp.

Pytanie

Czy zamówienie z wolej ręki może być podzielone na części lub zadania? Czy wtedy należy podpisać jedną umowę czy dwie? Zamówienie dotyczy systemów komputerowych i sprzętu.

Odpowiedź

Nie ma żadnych przeszkód, aby prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki, podzielić zamówienie na zadania lub części.

Zawarcie odrębnych umów w zakresie każdej części lub zawarcie jednej umowy obejmującej wszystkie część jest praktykowane i zgodne z przepisami ustawy Pzp.

Pamiętaj jednak, że planując zawarcie jednej umowy dla kilku części, warto zastanowić się nad postanowieniami, które będą odzwierciedlały specyfikę przedmiotu zamówienia i realizację w zakresie danej części. Często zamawiający nieświadomie określają pewne postanowienia umowne, które w praktyce okazują się naruszać zasadę równości między stronami. Przykładowo, dyskryminujące będą takie zapisy w ramach jednej umowy obejmującej kilka części, które określają kary umowne za nieterminową realizację przedmiotu umowy w odniesieniu do całości, a nie do konkretnej części, dla której nastąpiło opóźnienie itp.

Jeśli więc przygotujesz jedną umowę odnoszącą się do specyfiki przedmiotu zamówienia zawartego w każdej części, możesz bez żadnych obaw podpisać jedną umowę o zamówienie publiczne. Prawidłowo skonstruowana umowa pozwoli na równe traktowanie stron oraz adekwatne sankcje względem wykonawcy w przypadku powstania jakichkolwiek nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy.

Podstawa prawna: art. 32 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest prawnikiem posiadającym wieloletnie doświadczenie w stosowaniu ustawy Pzp przez wykonawców i zamawiających, także przy projektach finansowanych ze środków UE; trener, publicysta i doradca z zakresu prawa zamówień publicznych.

www.portalzp.pl