Partnerzy serwisu:
W trakcie prowadzenia postępowania zamawiający ma obowiązek sporządzenia pisemnego protokołu postępowania. Dotyczy to również zamówienia udzielanego w trybie z wolnej ręki.

Pytanie

Udzielamy zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki i zapraszamy do negocjacji. Czy po udzieleniu zamówienia muszę sporządzić protokół z postępowania? Wartość zamówienia uzupełniającego wynosi poniżej 20.000 zł.

Odpowiedź

W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia masz obowiązek sporządzania pisemnego protokołu postępowania. Dotyczy to również zamówienia udzielanego w trybie z wolnej reki.

Z przedstawionego przez Ciebie stanu faktycznego wynika, że prowadzisz postępowanie z wolnej ręki dotyczące udzielenia zamówienia uzupełniającego o wartości poniżej 14.000 euro. Ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych). Jeśli jednak zdecydowałeś się prowadzić je w trybie ustawowym (zamówienie z wolnej ręki), np. w sytuacji, gdy udzielasz zamówień uzupełniających w częściach, masz obowiązek sporządzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.

Kiedy istnieje obowiązek sporządzenia protokołu z postępowania?

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zawierający co najmniej:

1. opis przedmiotu zamówienia;

2. informację o trybie udzielenia zamówienia;

3. informacje o wykonawcach;

4. cenę i inne istotne elementy ofert;

5. wskazanie wybranej oferty lub ofert (art. 96 ust. 1 ustawy Pzp).

Wzór protokołu z postępowania jest jednakowy dla wszystkich trybów

Wzór takiego protokołu, zgodnie z art. 96 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych został określony przez Prezesa Rady Ministrów w rozporządzeniu w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczy to wszystkich trybów, w jakich udzielane jest zamówienie publiczne. A zatem udzielając zamówienia w trybie z wolnej ręki również musisz sporządzić protokół postępowania. Pamiętaj, że masz obowiązek sporządzania takiego protokołu już w trakcie postępowania, a nie dopiero po udzieleniu zamówienia.

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 oraz art. 96 ust. 1 i 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2010 r. nr 223, poz. 1458).

* Autor jest aplikantem radcowskim specjalizującym się m.in. w prawie zamówień publicznych. www.portalzp.pl