Partnerzy serwisu:
Zgodnie z Prawem zamówień publicznych nie można w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości.

Pytanie

Przedmiotem postępowania o zamówienie są usługi leśne na rok 2013. Procedura prowadzona jest w trybie przetargu nieograniczonego powyżej progów unijnych. Całość zadania podzielona została na 10 części odpowiadających terytorialnie leśnictwom, na których realizowane są usługi. Czy dzieląc zamówienie, tzn. oddzielając czasowo 9 pierwszych części od ostatniej części przy zachowaniu w/w formy postępowania nie naruszam ustawy Prawo zamówień publicznych?

Odpowiedź

Jeżeli dokonano podziału zamówienia (na dowolną ilość części) i będą udzielane zamówienia częściowe w ramach kilku postępowań, jednak za każdym razem (z zastrzeżeniem art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych) stosowana będzie procedura właściwa dla wartości całego zamówienia, to nie występuje naruszenie zasad ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jedną z podstawowych norm dotyczących szacowania wartości zamówienia zawiera art. 32 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z nim nie można w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Pokreślenia wymaga fakt, iż art. 32 ust. 2 ustawy Pzp stanowi o celowym unikaniu stosowania przepisów ustawy. Tym samym, ustawa Prawo zamówień publicznych nie normuje zakazu podziału zamówienia na części jako takiego, a jedynie zakaz dzielenia zamówienia z zamiarem uniknięcia stosowania przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w ogóle albo przepisów właściwych dla zamówienia o określonej wartości.

Szacowanie wartości zamówienia w przypadku ofert częściowych

Konsekwencją powyższej omówionej zasady jest reguła nakazująca określony sposób ustalania wartości zamówienia w przypadku, gdy podział zamówienia nie jest dokonywany w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. Regułę tę zakreśla art. 32 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w myśl którego jeżeli dopuszczona jest możliwość składania ofert częściowych albo udzielania zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.

Wartość zamówienia to łączna wartość wszystkich części?

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczają sytuacje, w których z uwagi na określone przyczyny (o charakterze organizacyjnym, technicznym, ekonomicznym, itp.) zamawiający dokona podziału jednego zamówienia na części i w celu ich udzielenia przeprowadzi odrębne postępowania. Zawsze jednak w takim wypadku w myśl art. 32 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wartością każdej z odrębnie udzielanych części zamówienia będzie łączna wartość wszystkich części zamówienia. W konsekwencji więc przy udzieleniu każdej z części zamówienia zamawiający będzie zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych właściwych dla łącznej wartości zamówienia.

Podstawa prawna: art. 7, art. 89 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka była wiceprezesem UZP, obecnie prowadzi firmę doradczą "Doradztwo Prawne. Zamówienia Publiczne." www.portalzp.pl

 • Niska cena zamiast innowacji, czyli jak polskie przetargi niewiedzą stoją

  Zamówienia publiczne
  Paweł Sendrowski
  W 2011 roku w 91 % wszczętych przetargach cena była jedynym kryterium wyboru oferty. Taki stan rzeczy często jest wynikiem niewiedzy, bądź też strachu zamawiających, którzy decydują się na sprawdzone, w ich mniemaniu bezpieczne rozwiązania. Natomiast te wcale nie muszą prowadzić do uzyskania najlepszych efektów.
 • Czy łączne szacowanie zamówień zawsze jest obowiązkowe?

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Nie można w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości.