Partnerzy serwisu:
Prawo zamówień publicznych nie uzależnia możliwości skorzystania z zasobów podmiotów trzecich od formy prawnej wykonawcy.

Pytanie

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów. Czy takie same uprawnienie posiada wykonawca będący osobą fizyczną?

Odpowiedź

Wykonawca będący osobą fizyczną ma takie samo prawo do skorzystania z zasobów podmiotów trzecich, jak wykonawca będący przedsiębiorcą. Ustawodawca nie uzależnił możliwości skorzystania z uregulowania zawartego w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych od formy prawnej wykonawcy.

Adresatem uregulowania zawartego w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych jest wykonawca. W celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, należy odwołać się zatem do definicji wykonawcy zawartej w art. 2 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ustawodawca w przepisie tym stanowi, że pod pojęciem wykonawcy należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawcy muszą funkcjonować na tych samych prawach

W tym stanie faktycznym i prawnym, ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca będący osobą fizyczną, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Podstawa prawna: art. 86 ust. 3, art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest radcą prawnym specjalizującym się w zamówieniach publicznych. www.portalzp.pl

 • Osoba fizyczna składając ofertę musi przedstawić zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Obowiązkiem każdego wykonawcy ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego jest załączenie do oferty wszystkich dokumentów i oświadczeń, jakich zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymaga zamawiający.
 • Reprezentacja spółki cywilnej w postępowaniu o zamówienie publiczne

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy wspólnie ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika. Jakie są jego uprawnienia?
 • Zaliczka dla wykonawcy? Tak, ale...

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W przypadku, gdy kwota zaliczki nie przekracza 20% wartości zamówienia nie są wymagane żadne dodatkowe procedury do jej wypłaty. Natomiast przy wypłacie zaliczki o wartości większej niż 20% wartości wynagrodzenia należnego wykonawcy, muszą już być spełnione pewne warunki.