Partnerzy serwisu:
Gdy wynagrodzenie wykonawcy określone zostało jako ryczałtowe nie może być mowy o robotach dodatkowych w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Pytanie

Przeprowadzamy modernizację instalacji elektrycznej w budynku. Procedurę przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Cena za wykonanie zamówienia została przewidziana w charakterze ryczałtu. Podczas wykonywania zamówienia podstawowego okazało się, że należy wykonać dodatkowe prace, które nie były ujęte w projekcie ani w przedmiarze, a są ściśle powiązane z zadaniem podstawowym. Wykonawca wystąpił o przedłużenie terminu wykonania zadania ze względu na wykonanie robót dodatkowych, wskazał również w piśmie, że dane roboty zostaną wykonane bezpłatnie. Natomiast w umowie i w siwz mamy zapis, że możemy dokonać zmian w umowie jeśli chodzi o termin przedłużenia wykonania zadania ze względu na wystąpienie robót uzupełniających, zamiennych i dodatkowych. Czy w takiej sytuacji możemy od razu podpisać aneks do umowy, czy musimy zastosować jakiś tryb w zamówieniu na roboty dodatkowe?

Odpowiedź

Gdy wynagrodzenie wykonawcy określone zostało jako ryczałtowe nie może być mowy o robotach dodatkowych w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zasadne jest sporządzenie protokołu konieczności, a także w oparciu o zapisy umowy zawarcie z wykonawcą aneksu przedłużającego termin pierwotnej umowy bez wszczynania postępowania w trybie z wolnej ręki.

W umowie na modernizację instalacji elektrycznej zastrzeżono możliwość zmiany terminu jej realizacji w przypadku wystąpienia robót uzupełniających, zamiennych i dodatkowych. Kontrakt ten rozliczany jest ryczałtowo, należy wobec tego mieć na uwadze, że roboty dodatkowe występują co do zasady w przypadku gdy wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy.

Roboty dodatkowe występują tylko w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego

Sformułowanie robót dodatkowych znajduje oparcie w przepisach Kodeksu cywilnego i odnosi się do prac dodatkowych, które nie były objęte ceną ofertową. A zatem nie były przewidziane w zestawieniu planowanych prac będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego. Są natomiast objęte przedmiotem zamówienia zawartym w siwz. Oznacza to, że występują w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Roboty dodatkowe mogą wystąpić zatem tylko i wyłącznie w przypadku, gdy wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy, bo tam mamy do czynienia z zestawieniem planowanych prac.

Umowa o zamówienie publiczne musi mieć charakter odpłatny

Mając na uwadze fakt, iż wykonawca nie żąda dodatkowego wynagrodzenia, co jest zgodne z zapisami art. 632 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim istota wynagrodzenia ryczałtowego polega na tym, że przyjmujący nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. A zatem zawarcie umowy w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki nie byłoby zasadne, chociażby z uwagi na fakt, iż zamówieniem publicznym są umowy odpłatne zawierane pomiędzy wykonawcą a zamawiającym (art. 2 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Podstawa prawna: art. 2 pkt 13, ustawy z 29 stycznia 2044 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); art. 632 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.).

* Autorka jest głównym specjalistą ds. zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej, ekspertem przy Ministerstwie Gospodarki, członek OSKZP. www.portalzp.pl

 • Konsekwencje odmowy podpisania umowy

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Odmowa podpisania umowy o wykonanie zamówienia publicznego nie oznacza wykluczenia wykonawcy z możliwości ubiegania się o uzyskanie kolejnych zamówień publicznych udzielanych przez zamawiającego, w odniesieniu do którego wykonawca uchylił się od podpisania umowy.
 • Wzory klauzul waloryzacyjnych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Pzp nie zawiera zakazu wprowadzania waloryzacji wynagrodzenia należnego wykonawcy zamówienia publicznego. Ustawodawca zobowiązał zamawiających aby w umowach, których okres obowiązywania przekracza 12 miesięcy, zawarli postanowienia o zasadach wprowadzania zmian w wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy.