Partnerzy serwisu:
Zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy wykazania dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia.

Pytanie

Czy zamawiający w wykazie osób musi wprowadzić rubrykę, w której wykonawca podawać będzie informację na temat nr uprawnień oraz przynależności do Izby Samorządu Zawodowego? Zamawiający wymaga bowiem także złożenia oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (w szczególności wymieniowe w wykazie osób) posiadają wymagane uprawnienia budowlane.

Odpowiedź

To od zamawiającego i opisanego warunku zależy, czy w danym przypadku wprowadzi do wykazu osób rubrykę, w której wykonawca poda nr uprawnień i informację o przynależności do określonej izby samorządu zawodowego.

Zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy wykazania dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia. Dotyczy to zwłaszcza potwierdzenia oświadczenia wykonawcy, w odniesieniu do spełniania istotnych dla prawidłowej realizacji zamówienia warunków w zakresie wykazu osób, które będą wykonywać zamówienie tj.:

- identyfikacji tych osób,

- kwalifikacji,

- uprawnień,

-stażu,

- funkcji, do których zostały wyznaczone.

Stopień szczegółowości wykazu osób zależy każdorazowo od treści opisu sposobu spełniania warunku i stopnia jego złożoności. Przetargi budowlane. Zobacz aktualne ogłoszenia z całej Polski >>

Wykonawcy muszą wykazać posiadanie odpowiednich uprawnień

Zamawiający może żądać od wykonawcy wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. Może przy tym żądać podania informacji na temat ich:

- kwalifikacji zawodowych,

- doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia,

- zakresu wykonywanych przez nich czynności.

Zamawiający może wymagać, aby wykonawcy w tym wykazie zamieścili również informacje na temat posiadania przez wskazane w nim osoby określonych uprawnień. Może to nastąpić na podstawie oświadczenia, że osoby te (wymienione w wykazie) posiadają wymagane uprawnienia.

Podstawa prawna: art. 25 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); § 1 ust. 1 pkt 6 i 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. nr 226, poz. 1817).

* Autorka jest prawnikiem, byłym wiceprezesem Urzędu Zamówień Publicznych, obecnie kieruje departamentem zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej. www.portalzp.pl