Partnerzy serwisu:
Podstawową zasadą jest, że zamawiający powinien w sposób obiektywny z góry określić zakres udzielanego zamówienia na planowany czas. Jeśli zamawiający decyduje się na kilka odrębnych postępowań, to wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.

Pytanie

W bieżącym roku budżetowym w ramach projektów unijnych zakupiliśmy sprzęt komputerowy za około 150.000 zł. Dla potrzeb naszego urzędu chcielibyśmy dokonać jeszcze w tym roku zakupu używanej kolorowej kserokopiarki za około 10.000 zł. Czy wartość zakupu używanego urządzenia należy zsumować z wartością sprzętu już zakupionego i przeprowadzić pełną procedurę przetargową? Czy można zakupić używaną kserokopiarkę w oparciu o regulamin udzielania zamówień do 14.000 euro?

Odpowiedź

Nie ma konieczności zsumowania przedmiotowych zakupów, jeżeli zamawiający wykaże, że wszystkie planowane zamówienia zostały zrealizowane, a to kolejne jest nieplanowane, nie mogło być z góry przewidziane. Wówczas należy go potraktować jako zamówienie odrębne i jego wartość musi być oszacowana w oderwaniu od wartości już zrealizowanych zakupów. W przeciwnym razie należy szacować zamówienia łącznie.

Poprawne dokonanie czynności szacowania wartości zamówienia opiera się na regulacjach art. 32 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pomocnicze, w tym temacie, stały się również opinie i wytyczne Urzędu Zamówień Publicznych.

Zamówienia odrębne wymagają oddzielnych szacunków

Podstawową zasadą jest, że zamawiający powinien w sposób obiektywny z góry określić zakres udzielanego zamówienia na zakładany, planowany czas. Zamawiający po takim planowaniu może prowadzić jedno lub kilka postępowań w odniesieniu do jednego rodzaju tożsamego podmiotowo, przedmiotowo i czasowo zamówienia. Jeśli zamawiający decyduje się na kilka odrębnych postępowań, to wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.

Zdaniem Urzędu Zamówień Publicznych

Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych pt.: "Szacowanie wartości zamówień a plany zamawiającego dotyczące udzielania zamówień" w odniesieniu do sytuacji opisanej w pytaniu rozróżnić możemy dwa ewentualne rozwiązania, które zależą od momentu, kiedy zamawiający zdobył wiedzę o konieczności dokonania danego zakupu (tu kserokopiarka).

W przywołanej opinii wskazano, że: "jeżeli zamawiający nie udzielił całości lub części planowanego zamówienia, a pojawi się konieczność udzielenia podobnego nieplanowanego zamówienia nie można wskazać uzasadnienia dla traktowania go jako odrębnego. Zamawiający w momencie wszczynania postępowania w celu udzielenia zamówień planowanych wie już o zamówieniu nieplanowanym dotyczącym tego samego przedmiotu. Powinien więc uwzględnić je w ramach przygotowywanych postępowań, a jego wartość zsumować z wartością wszystkich nieudzielonych zamówień."

Z kolei, jak wskazano w cytowanej opinii, "brak możliwości przewidzenia i zaplanowania z góry zamówień powoduje, iż zamawiający nie jest w stanie udzielić ich po przeprowadzeniu jednej procedury (nie zna przedmiotu i zakresu zamówienia). Poszczególne więc zamówienia nieprzewidywalne, których konieczność udzielenia pojawi się już po udzieleniu zamówień tego samego rodzaju w trakcie roku lub innego okresu, na który sporządzony został plan rzeczowo-finansowy, powinny być traktowane jako zamówienia odrębne, których wartość należy ustalać właściwie do ich zakresu. Szacowanie wartości każdego zamówienia również w takim przypadku będzie następowało zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy. Obowiązek stosowania przepisów ustawy będzie powstawał dla zamawiającego wyłącznie w sytuacji, jeżeli wartość konkretnego zamówienia przekroczy wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy)."

Podstawa prawna: art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest prawnikiem, praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego.

www.portalzp.pl