Partnerzy serwisu:
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Pytanie

Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na wybór koordynatora. Na sfinansowanie zamówienia przeznaczyliśmy kwotę 172.000 zł. Wpłynęły 2 oferty. Jedna z ceną ofertową 160.000 zł, a druga z ceną ofertową 48.000 zł. W tej sytuacji przeprowadziliśmy procedurę analizy rażąco niskiej ceny. Wykonawca oznajmił nam, iż podając cenę na zadanie kierował się stawkami jakie obowiązują w województwie Lubelskim i Dolnośląskim. Koordynator w tych województwach otrzymuje wynagrodzenie na cały etat 3.000 zł, a wykonawca przyjął stawkę za 1/2 etatu i dlatego zaproponował takie wynagrodzenie. Pragnę zaznaczyć, że funkcję koordynatora wykonawca ma pełnić w siedzibie zamawiającego w Krakowie. W opisie przedmiotu zamówienia podaliśmy szczegółowy zakres, miejsce oraz terminy. Co mamy w tej sytuacji zrobić?

Odpowiedź

Pierwszym krokiem jaki musisz wykonać jest ocena złożonych wyjaśnień pod kątem wystąpienia obiektywnych czynników wymienionych przykładowo w art. 90 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Są to m.in.:

- oszczędność metody wykonania zamówienia,

- wybrane rozwiązania techniczne,

- wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla wykonawcy,

- oryginalność projektu wykonawcy, oraz

- wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

Własne doświadczenie i praktyka

W kontekście przedmiotowego zamówienia powinieneś zwrócić uwagę na przykład na to, czy złożone przez wykonawcę lakoniczne wyjaśnienia faktycznie uzasadniają złożenie oferty z tak niską ceną, odbiegającą znacząco zarówno od kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, jak też od innej oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu. Być może posiadasz już własne doświadczenia co do cen podobnych zamówień lub cen rynkowych dla danego segmentu usług, które w tej ocenie możesz wykorzystać.

Ponadto powinieneś zbadać, czy za oferowaną cenę rzeczywiście można wykonać określony przedmiot zamówienia. Przykładowo:

- czy zaoferowana cena pokrywa koszty realizacji zamówienia oraz zapewnia osiągnięcie choćby minimalnego zysku?

- czy dla postawionych zadań wystarczy praca koordynatora na 1 etat i czy zapewnia to realizację wszystkich określonych dla niego zadań?

- czy wynagrodzenie koordynatora wyczerpuje czynniki ceno i kosztotwórcze w przedmiotowym zamówieniu? Przetargi, zamówienia publiczne - zobacz aktualne ogłoszenia >>

Brak wyjaśnień wykonawcy = odrzucenie oferty

Należy zwrócić uwagę, że zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Orzeczenie

W tym miejscu należy przytoczyć np. wyrok KIO z 19 czerwca 2012 r. (sygn. akt 1166/12), gdzie wskazano, że: "Nie negując prawa wykonawcy do samodzielnego konstruowania zakresu składanych wyjaśnień, należy zauważyć, że pominięcie w wyjaśnieniach elementów oczekiwanych przez zamawiającego, przy jednoczesnym złożeniu wyjaśnień niepełnych, ogólnikowych, nierozpraszających wątpliwości leżących u podstaw wezwania, pociąga za sobą sankcję w postaci odrzucenia oferty. Wykonawca działający z należytą starożytnością winien odpowiednio zareagować na wezwanie zamawiającego, mając na względzie skutki, jakie p.z.p. wiąże z instytucją wyjaśnień. (...) Wykonawca może, bądź za pomocą dowolnych środków dowodowych wzmacniać prezentowaną argumentację, lub też poprzestać na wyjaśnieniach, co czyni jednak wyłącznie na własne ryzyko. Złożenie wyjaśnień wystarczająco szczegółowych, umotywowanych oraz przekonywających, że cena nie jest rażąco niska, jest obowiązkiem wykonawcy. (...) Niesporne jest, że wyjaśnienia nie zawierały (...) w szczególności żadnego z elementów wskazanych przez zamawiającego w wezwaniu. (...) Biorąc pod uwagę, że złożonymi wyjaśnieniami odwołujący nie obalił domniemania o złożeniu przez niego oferty z ceną rażąco niską, Izba uznała, że zamawiający odrzucając ofertę odwołującego nie naruszył art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 P.z.p."

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt 4, art. 90 ust. 2 i 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka w latach 2003-2005 była prawnikiem w Departamencie Prawnym UZP, obecnie jest samodzielnym specjalistą ds. zamówień publicznych. www.portalzp.pl