Partnerzy serwisu:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 stycznia 2010 r. określa, które z usług należy zaliczyć do usług o charakterze priorytetowym oraz niepriorytetowym.

Pytanie

Czy usługi prania bielizny w przypadku szpitalu można zakwalifikować jako usługi niepriorytetowe (np. w kategorii 17 usługi hotelarskie lub w kategorii 27 inne usługi )? Czy można zatem skorzystać z uproszczenia procedury udzielenia zamówienia publicznego jakie daje art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych?

Odpowiedź

Usługi pralnicze mają charakter usług niepriorytetowych.

Do usług niepriorytetowych zalicza się usługi:

- hotelarskie i restauracyjne,

- transportu kolejowego, wodnego i dodatkowe oraz pomocnicze usługi transportowe,

- prawnicze,

- rekrutacji i pozyskiwania personelu,

- detektywistyczne i bezpieczeństwa, z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych,

- edukacyjne i szkoleniowe,

- społeczne i zdrowotne,

- rekreacyjne, kulturalne i sportowe,

- inne usługi.

Wynika to z załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym. Ostatnia kategoria (inne usługi) obejmuje wszystkie inne usługi, które nie zostały zaliczone do usług priorytetowych.

Usługi pralnicze należy zatem uznać za usługi o charakterze niepriorytetowym, albowiem nie zostały wymienione w zamkniętym wykazie usług o charakterze priorytetowym, stanowiącym załącznik nr 1 do wskazanego rozporządzenia.

Podstawa prawna: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz.U. z 2010 r. nr 12, poz. 68).

* Autor jest radcą prawnym specjalizującym się w prawie zamówień publicznych. Od kilkunastu lat przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych na zlecenie zamawiających, bierze również udział w pracach komisji przetargowych. Zajmuje się także szeroko pojętym doradztwem prawnym w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi oraz prowadzi szkolenia z tego zakresu www.portalzp.pl