Partnerzy serwisu:
Zamawiający ma obowiązek zwrotu wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Pytanie

W przetargu nieograniczonym wybrano wykonawcę, którego oferta była najtańsza. Wykonawca w okresie związania ofertą poinformował nas, że odstępuje od podpisania umowy. W związku z powyższym wybrano najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Czy w tej sytuacji powinniśmy wezwać wykonawcę do ponownego wniesienia wadium? Wszystkim pozostałym Wykonawcom zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź

W sytuacji, gdy wykonawca odstąpił od zawarcia umowy i wybrano kolejną ofertę, nie wzywa się już wykonawcy do powtórnego wniesienia wadium.

Zamawiający ma obowiązek zwrotu wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W tym ostatnim przypadku zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano (art. 46 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych). A zatem zwrot wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest zróżnicowany i zależy od tego, czy oferta złożona przez wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

Ponowne wniesienie wadium - tylko jeśli w wyniku odwołania oferta została wybrana za najkorzystniejszą

Ustawa Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu je zwrócono. Jest to możliwe w sytuacji, gdy w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta tego wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza (art. 46 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). Muszą zatem zaistnieć dwie przesłanki:

- uprzednie zwrócenie wadium wykonawcy na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp oraz

- dokonano wyboru oferty jako najkorzystniejszej w wyniku rozstrzygnięcia odwołania.

Jest to jedyny przewidziany prawem przypadek, w którym zamawiający może wezwać do ponownego wniesienia wadium od wykonawcy, któremu zostało one zgodnie z ustawą zwrócone. Potwierdza to również brzmienie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, który odwołuje się wprost do art. 43 ust. 3 ustawy Pzp, nie wymieniając wśród okoliczności stanowiących podstawę do wykluczenia wykonawców żadnej innej, gdzie dochodzi do ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty.

Kiedy wybieramy kolejną ofertę?

W opisanej sytuacji powtórnie wybrano najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert. Spowodowane to było tym, iż wykonawca, którego oferta została pierwotnie wybrana odstąpił od zawarcia umowy. Ustawa nie przewiduje jednak możliwości ponownego żądania wniesienia wadium, gdyż nie wystąpiła przesłanka wyboru oferty jako najkorzystniejszej w wyniku rozstrzygnięcia odwołania. A zatem należy stwierdzić, iż nie ma podstaw do tego aby wezwać wykonawcę do ponownego złożenia wadium. Nie ma natomiast przeszkód aby wybrać kolejną ofertę wykonawcy, który nie zabezpieczył jej ponownym wniesieniem wadium.

Podstawa prawna: art. 46 ust. 1, 1a i 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest aplikantem radcowskim specjalizującym się m.in. w prawie zamówień publicznych. www.portalzp.pl