Partnerzy serwisu:
Obowiązuje zasada rocznego szacowania wartości zamówień publicznych. Zgodnie z Prawem zamówień publicznych zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości.

Pytanie

Zamawiający w styczniu 2013 roku po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zawarł umowę na wywóz odpadów z terenu cmentarza komunalnego z terminem obowiązywania do 31 grudnia 2013 r. Obecnie zamawiający przygotowuje się do ogłoszenia postępowania na tą samą usługę na rok 2014 (nowa umowa nie może obowiązywać szybciej niż z od 1 stycznia 2014 r.). Czy dokonując szacowania wartości zamówienia należy zsumować obie wartości?

Odpowiedź

W przedmiotowym przypadku zamawiający opisuje przedmiot zamówienia, którego realizacja nastąpi nie wcześniej niż od 1 stycznia 2014 r. i obejmie świadczenie usług w ciągu 2014 r. Nie ma tu znaczenia, że wszczęcie postępowania zmierzającego do udzielenia tego zamówienia nastąpi jeszcze w 2013 r. (co zresztą wydaje się "normalnym" działaniem). Nie znajduję zatem uzasadnienia dla potrzeby traktowania łącznie (sumowania) wartości zamówienia, na które jest realizowana umowa do końca 2013 r. z zamówieniem, które będzie realizowane od 2014 r., choć zostanie ogłoszone w 2013 r. Jest to zamówienie na kolejny rok kalendarzowy (budżetowy) ze środków na rok 2014. W mojej ocenie są to zamówienia niezależne od siebie i odrębnie szacowane. Oznacza to, że jeżeli wartość zamówienia na 2014 r. jest mniejsza niż próg unijny, właściwa dla postępowania jest procedura "krajowa".

Stosownie do art. 32 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Jednocześnie jednak obowiązuje zasada rocznego szacowania wartości zamówień publicznych (poza nielicznymi wyjątkami, które jak zakładam na podstawie przedstawionych danych nie dotyczą ww. sytuacji).

 • Wykluczenie wykonawcy z powodu nierzetelnej realizacji wcześniejszej inwestycji

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska
  Posiadanie informacji o niewykonaniu zamówienia lub nienależytym wykonaniu zamówienia, które są niepotwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu jest niewystarczające dla wykluczenia wykonawcy.
 • Jak ogłosić dialog techniczny?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Dialog techniczny to nie tylko sposób uzyskania informacji, ale również skonfrontowanie potrzeb zamawiającego z możliwościami ich realizacji przez podlegający ciągłym zmianom rynek określonych usług, dostaw lub robót budowlanych.
 • Wadium na konto zamawiającego musi wpłynąć przed upływem terminu składania ofert

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert podlega bezwzględnie wykluczeniu z udziału w przetargu. Dzieje się tak nawet w sytuacji, gdy spóźnienie wynosi kilka minut i wynika z operacji bankowych związanych z uznaniem rachunku zamawiającego.
 • Gdy zamawiający podaje błędną kwotę realizacji zamówienia...

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Należy dokonać rozróżnienia kwoty podawanej podczas otwarcia ofert, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, od wartości szacunkowej zamówienia.