Partnerzy serwisu:
W sytuacji, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Pytanie

Czy zamawiający musi opublikować informację (w Internecie i swojej siedzibie) o wyborze oferty drugiej w kolejności, gdy wykonawca z ofertą najkorzystniejszą zrezygnuje z udziału w postępowaniu?

Odpowiedź

W sytuacji ponownego wyboru oferty w warunkach, o których mowa w art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający nie ma obowiązku informowania wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty. Podobnie ustawa Prawo zamówień publicznych nie ustanawia obowiązku publikacji tych informacji w Internecie i w siedzibie zamawiającego.

Obowiązki informacyjne zamawiającego po wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający ma obowiązek niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty jednocześnie zawiadomić wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

- terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Uwaga!

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający musi zamieścić powyższe informacje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.

Ponowny wybór oferty, gdy wybrany wykonawca uchyla się od zawarcia umowy

W sytuacji, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. Oznacza to, że instytucja wyboru, o którym mowa w art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie została oparta na kryteriach oceny ofert.

Co więcej, ten ponowny wybór dokonywany jest już po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, mając na uwadze dyspozycję art. 2 ust. 7 a w/w ustawy. Zgodnie z zawartą tam definicją postępowanie o udzielenie zamówienia to postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 20 stycznia 2010 r. (Sygn. akt KIO/31/11) wskazała:

"( ) wybór oferty, w którym mowa w art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi przyjęcie oferty przez zamawiającego, jest oświadczeniem woli zamawiającego o zamiarze zawarcia umowy z danym wykonawcą w wyniku wcześniej dokonanej oceny. Mając powyższe na uwadze Izba stwierdziła, że wybór oferty dokonany przez zamawiającego na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi czynność podejmowaną przez zamawiającego po zakończeniu postępowania, która zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie może być kwestionowana w drodze odwołania. Czynność ta może stać się podstawą zaskarżenia przez wykonawcę na drodze cywilnoprawnej."

W wyroku tym czytamy również: "Ustawodawca nie nałożył zatem na zamawiającego dokonującego przyjęcia oferty na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązku informowania wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, o wykonawcach wykluczonych, bądź tych, których oferty zostały odrzucone, jak również o terminie, po upływie którego umowa może być zawarta."

Uwaga!

Zamawiający korzystający z dobrodziejstwa art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych może sporządzić odpowiedni protokół lub notatkę z dokonanej czynności. O dokonanym ponownym wyborze należy oczywiście zawiadomić wykonawcę, którego dotyczył ponowny wybór.

Informowanie wszystkich wykonawców o dokonanym ponownym wyborze spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, nie będzie błędem zamawiającego. Dotyczy to również zamieszczania tych informacji na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego. Co więcej będzie to w zgodzie z zasadami określonymi w dyrektywach unijnych, w myśl których instytucje zamawiające winny zapewnić równe i niedyskryminacyjne traktowanie wykonawców oraz działać w sposób przejrzysty.

www.portalzp.pl

 • Zamówienia publiczne na rynku europejskim

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Polscy przedsiębiorcy korzystając z zakazu ustalania preferencji lokalnych mogą ubiegać się o uzyskanie zamówienia publicznego w krajach członkowskich UE na tych samych zasadach, co podmioty mające siedzibę w danym państwie członkowskim.
 • Warunki udziału w przetargu muszą być precyzyjne

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zarówno w treści ogłoszenia jak i w postanowieniach siwz zamawiający powinien określić warunki udziału w postępowaniu w sposób jednoznaczny, obiektywny i niebudzący wątpliwości, a ocena kwalifikacji wykonawców powinna być oparta na jasnych i przejrzystych przesłankach, jakimi kierował się będzie zamawiający.
 • Aspekty środowiskowe w zamówieniach publicznych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  ?Zielone zamówienia publiczne? mogą zapewnić organom publicznym realne oszczędności finansowe, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę redukcję kosztów eksploatacji produktów, a nie wyłącznie cenę ich nabycia. Ich udzielenie wymaga jednak odpowiedniego przygotowania.
 • KIO o weryfikacji przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej

  Zamówienia publiczne
  Maciej Maciejewski
  Czy brak w siwz żądania składania przez wykonawców informacji o przynależności do grupy kapitałowej zwalnia wykonawców ze złożenia takiego oświadczenia?