Partnerzy serwisu:
Polscy przedsiębiorcy korzystając z zakazu ustalania preferencji lokalnych mogą ubiegać się o uzyskanie zamówienia publicznego w krajach członkowskich UE na tych samych zasadach, co podmioty mające siedzibę w danym państwie członkowskim.

Podstawowe akty prawne przyjęte na poziomie wszystkich państw Unii Europejskiej, a dotyczące udzielania zamówień publicznych zawarte są w:

a) Dyrektywie 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.

b) Dyrektywie 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi,

c) Dyrektywie 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE.

Głównym celem wskazanych powyżej dyrektyw jest zapewnienie wykonawcom możliwości korzystania w pełni z podstawowych swobód w dziedzinie zamówień publicznych poprzez zagwarantowanie przejrzystych i niedyskryminacyjnych procedur. Generalnie można stwierdzić, że unijne uregulowania dotyczące rynków zamówień publicznych kładą nacisk na kluczowe zasady: wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, przejrzystości procedur przetargowych i równego traktowana przedsiębiorców.

Istotnym elementem ogólnoeuropejskiego systemu zamówień publicznych jest jawność procedur przetargowych.

Gdzie szukać ogłoszeń?

W przypadku zamówień publicznych, których wartość przekracza tzw. progi unijne* przejawem zasady jawności jest obowiązek zamieszczania przez zamawiających ze wszystkich krajów członkowskich UE ogłoszeń o prowadzonych przetargach w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Ogłoszenia opublikowane w Dz.U.W.E. są dostępne pod adresem internetowym www.ted.europa.eu. Pod wskazanym adresem znajduje się wyszukiwarka ogłoszeń, która umożliwia wykonawcom zamierzającym ubiegać się o uzyskanie zamówienia publicznego odnalezienie informacji w języku polskim o ogłoszonych przetargach, których przedmiot obejmuje zakres działalności wykonawcy.

Ogłoszenia publikowane w Dz.U.W.E. nie obejmują jednak zamówień o wartości poniżej progów unijnych.

Informacje dotyczące przetargów ogłaszanych przez poszczególne kraje członkowskie w zakresie zamówień, których wartość nie przekracza progów unijnych można odnaleźć pod niżej wskazanymi adresami internetowymi:

1) Austria

www.lieferanzeiger.at

www.wienerzeitung.at

www.portal.wko.at

(sekcja: Wirtschafts- und Gewerberecht, podsekcja: Verwaltungs- und Vergabevefahren)

2) Belgia

www.ejustice.just.fgov.be/bul/bulf.htm

3) Czechy

www.isvzus.cz

4) Dania

www.kfst.dk

5) Estonia

www.riigihanked.riik.ee

6) Finlandia

www.hankintailmoitukset.fi/fi

7) Francja

www.boamp.fr

8) Grecja

www.investingreece.gov.gr

www.infosoc.gr

9) Hiszpania

www.boe.es

10) Holandia

www.aanbestedingskalender.nl

www.tenderned.nl

11) Irlandia

www.etenders.gov.ie

12) Litwa

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt,

13) Luksemburg

https://saturn.etat.lu/simap/public

www.cdm.imprimerie-centrale.com/pls/CDM/GetRub?lng=FR&rub=0&n=2

14) Łotwa

www.fm.gov.lv/?lat

www.eiepirkumi.gov.lv/PMB

15) Niemcy

www.e-vergabe.de

16) Polska

www.uzp.gov.pl

17) Portugalia

www.base.gov.pt/Paginas/Default.aspx

18) Słowacja

www.uvo.gov.sk

19) Słowenia

www.enarocanje.si/default.asp?podrocje=portal

20) Szwecja

www.verksamt.se

21) Węgry

www.mhk.hu/kozbesz/index.php

22) Wielka Brytania

www.cabinetoffice.gov.uk

23) Włochy

www.serviziocontrattipubblici.it/informazioni/bp_link_regioni.aspx

www.itaca.org/index.asp

* Wysokość tzw. progów unijnych określa art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

 • Zamawiający może żądać informacji z CEIDG

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) została utworzona między innymi w celu ułatwienia dostępu wszystkim zainteresowanym do informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Dane zawarte w CEIDG są jawne na mocy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 • Zamawiający powinien podać informacje o dokumentach wymaganych od wykonawców zagranicznych

  Przetargi krok po kroku
  Dominika Perkowska
  Obowiązek unieważnienia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego ma miejsce jedynie w ściśle określonych w ustawie przypadkach. Czy brak wskazania dokumentów wymaganych od wykonawców zagranicznych jest do tego podstawą?
 • Obowiązek wypłacenia zaliczki przy zlecaniu robót budowlanych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje fakultatywną możliwość wypłacenia zaliczek wykonawcom zamówienia publicznego, w przypadku gdy zamawiający przewidzi możliwość jej wypłacenia w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zasad wykluczenia z przetargu

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej został wydany w związku z zapytaniem Krajowej Izby Odwoławczej o sposób interpretacji przepisów art. 45 ust. 2 pkt d) dyrektywy 2004/18/WE.