Partnerzy serwisu:
Prawo zamówień publicznych w uzasadnionych przypadkach pozwala przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie

Czy ogłoszenie o zmianie siwz w zakresie terminu wykonania zamówienia na roboty budowlane powoduje konieczność przedłużenia terminu składania ofert?

Odpowiedź

Zamawiający dokonując modyfikacji siwz w zakresie terminu wykonania zamówienia ma obowiązek zmienić w powyższym zakresie także ogłoszenie o zamówieniu (w przypadku trybów, w których ono obowiązuje). Termin wykonania zamówienia jest obowiązkową informacją zamieszczaną w siwz i w ogłoszeniu o zamówieniu.

Zmiana siwz

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Z kolei w art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych wskazano, że jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający:

1. zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2. przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Zmiana treści ogłoszenia

Zgodnie z art. 12a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych lub opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach, jeżeli jest to konieczne.

Z ust. 2 przywołanego przepisu wynika, że jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 1, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach, z tym że w postępowaniach, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania:

1. ofert nie może być krótszy niż 22 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej - w trybie przetargu nieograniczonego;

2. wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może być krótszy niż 30 dni, a jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia niż 10 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej - w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.

Uwaga!

Art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, że jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. Przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio. Jak wygrać przetarg? Poradnik każdego przedsiębiorcy. Teraz w wersji minibook >>

Zmiana terminu

Zmiana terminu realizacji zamówienia (aczkolwiek nie wymieniona wprost w art. 12 a ust. 2 ustawy Pzp jako zmiana istotna) jest zmianą mającą wpływ na sposób przygotowania oferty - głównie jeśli chodzi o sposób wykonania przedmiotu zamówienia i cenę. Zatem, w przypadku takiej zmiany znajdzie zastosowanie art. 12 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązujący zamawiającego do przedłużenia termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach.

Uwaga!

Wyznaczenie nowego terminu składania ofert (wniosków) ustawa pozostawia uznaniu zamawiającego. Powinien on jednakże pamiętać o nakazie tworzenia warunków dla zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Podstawa prawna: art. 12a ust. 1, ust. 2, art. 38 ust. 4, ust. 4a, ust. 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907).

www.portalzp.pl

 • SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

  Zamówienia publiczne
  Andrzej Łukaszewicz
  W dniu 24 grudnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 8 listopada 2013 r. Ustawa ta zawiera szereg istotnych przepisów dotyczących ochrony praw podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówień publicznych, które muszą znaleźć swoje odbicie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
  Roboty budowlane
 • Wykonawca może wycofać ofertę

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Procedura zwrotu oferty wycofanej przez wykonawcę przed upływem terminu składania ofert przetargowych powinna zostać zawarta w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • Zamawiający powinien określić w siwz sposób poprawienia omyłek

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska
  Zamawiający powinien poprawić omyłkę polegającą na podaniu ceny brutto z trzema miejscami po przecinku na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • SIWZ musi zawierać wymagania dotyczące wadium

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Żaden przepis ustawy Prawo zamówień publicznych nie precyzuje, jakie informacje na temat wadium należy ująć w SIWZ.