Partnerzy serwisu:
Nie powinno się żądać od wykonawców dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub też doświadczenie osób wymienionych przez wykonawcę w ofercie przetargowej jako potencjał osobowy.

Pytanie:

Ogłoszone zostało postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług leśnych. Czy zamawiający ma prawo żądać po wyborze oferty listy osób, przed podpisaniem umowy, które będą pracowały u wykonawcy lub jego podwykonawcy wraz z ich kwalifikacjami oraz uprawnieniami np. dla pilarza?

Odpowiedź:

Żądanie przedstawienia wskazanych w zapytaniu dokumentów co do zasady jest nieuprawnione i wykracza poza uprawnienia zamawiającego określone w ustawie Pzp.

Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp może żądać od wykonawców przedstawienia wykazu osób o czym mowa w treści rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów. Wykaz osób zawierać powinien informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zobacz: Najczęściej na potwierdzenie należytego wykonania robót budowlanych wykonawcy składają referencje i protokoły odbioru robót

A zatem nie ma możliwości żądania od wykonawców dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub też doświadczenie osób wymienionych przez wykonawcę w ofercie przetargowej jako potencjał osobowy.

Oświadczenie wykonawcy

W przypadku, gdy w stosunku do osób wymienionych przez wykonawcę niezbędne jest posiadanie uprawnień wymaganych prawem, wykonawca dodatkowo składa w ofercie oświadczenie, iż osoby te posiadają odpowiednie uprawnienia. Co oznacza, że wykonawca ten uprzednio musiał mieć wgląd w takie dokumenty, tak aby złożyć oświadczenie oparte o stan faktyczny. Wykaz osób wykonujących zadanie czy też uczestniczących w realizacji zadania może być żądany wraz z ofertą celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. W przypadku, gdy taki wymóg nie został postawiony w siwz, żądanie złożenia takiego wykazu przed podpisaniem umowy nie może w rzeczy samej warunkować jej zawarcia. Porady ekspertów, aktualne nowelizacje Pzp na Twojej skrzynce! Zapisz się na newsletter Komunikaty.pl >>

Podstawa prawna:

- art. 22 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907);

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231 ze zm.).