Partnerzy serwisu:
Według zapisów w ustawie Prawo Zamówień Publicznych w przypadku udzielania zamówień objętych jednym projektem współfinansowanym ze środków unijnych trzeba ustalić, czy projekt obejmuje jedno zamówienie w rozumieniu Pzp czy też kilka odrębnych zamówień.

Pytanie:

W budżecie projektu unijnego przewidziane są następujące zadania:

- Przygotowanie, opracowanie graficzne,

- Druk materiałów - promocyjnych,

- Wykonanie materiałów promocyjnych - gadżety,

- Przygotowanie, opracowanie graficzne,

- Druk (publikacja) i dystrybucja materiałów informacyjno- promocyjnych,

- Prowadzenie stron internetowych,

- Przygotowanie artykułów sponsorowanych i wykup powierzchni w prasie,

- Współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie przekazywania informacji

- Reklamy na bilbordach i na środkach komunikacji miejskiej

Wartością szacunkową jest wspólna wartość, czy może każde działanie należy oszacować osobno?

Odpowiedź:

Nie ma potrzeby szacowania łącznie wartości wszystkich wymienionych zamówień.

W przypadku udzielania zamówień objętych jednym projektem współfinansowanym ze środków unijnych trzeba ustalić, czy projekt obejmuje jedno zamówienie w rozumieniu Pzp czy też kilka odrębnych zamówień.

Rodzaje tożsamości

Zamawiający powinien dokonać kwalifikacji zamówień posługując się tradycyjnie kryteriami tj. podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne zamówienia, tożsamość czasowa zamówienia, możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę.

Odrębne zamówienia

Biorąc pod uwagę powyższe oraz podane w pytaniu przedmioty zamówienia, w ramach przedmiotowego projektu unijnego zamawiający mógłby udzielić kilku odrębnych zamówień według ich odrębnego oszacowania i odpowiadających temu przepisów ustawy Pzp. Przykładowo (kierując się tylko podaną nazwą, bez znajomości szczegółów) jedno zamówienie mogłoby obejmować: przygotowanie, opracowanie graficzne, druk materiałów-promocyjnych, przygotowanie; opracowanie graficzne, druk (publikacja) i dystrybucja materiałów informacyjno- promocyjnych. Drugie zamówienie: wykonanie materiałów promocyjnych - gadżety. Trzecie zamówienie: prowadzenie stron internetowych. Czwarte zaś: przygotowanie artykułów sponsorowanych i wykup powierzchni w prasie, z ewentualnym zsumowaniem z reklamą na bilbordach i na środkach komunikacji miejskiej (ale tu już można mieć wątpliwości co do ustalania odrębnie wartości zamówienia nie znając dokładnie wszystkich okoliczności sprawy). Zobacz: Zamawiający oceniając ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert może żądać tylko wyjaśnień

Podstawa prawna:

- art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).