Partnerzy serwisu:
Zamawiający wybierając tabelę, w której uwzględni udzielone przez siebie zamówienia, powinien kierować się ustaloną przez siebie z należytą starannością wartością szacunkową zamówienia.

Pytanie:

Zamawiający (Centralny), działający z upoważnienia w imieniu szerokiej grupy zamawiających, przeprowadził w 2014 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej. Postępowaniem tym objęty był nasz Urząd Miasta i jego jednostki organizacyjne. Centralny zamawiający upoważniony był jedynie do przeprowadzenia postępowania, natomiast umowy zawarte zostały indywidualnie przez każdą jednostkę. W jaki zatem sposób uwzględnić w rocznym sprawozdaniu z udzielonych zamówień fakt udzielenia zamówienia?

W wyniku niniejszego postępowania (o wartości powyżej progów unijnych) zawartych zostało szereg umów. W jaki sposób uwzględnić w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia fakt zawarcia wielu umów w wyniku jednego postępowania?

Wartość zawartych umów (w wielu przypadkach) nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. W którym miejscu w ZP-SR należy zatem uwzględnić fakt udzielenia zamówienia przez daną jednostkę , jeżeli umowa została zawarta w wyniku przetargu nieograniczonego (postępowanie o wartości powyżej progów unijnych, jednak wartość tej umowy jest mniejsza od 30.000 euro?

Odpowiedź:

Zamawiający wybierając tabelę, w której uwzględni udzielone przez siebie zamówienia, powinien kierować się ustaloną przez siebie z należytą starannością wartością szacunkową zamówienia. Jeśli wartość części umów nie przekraczała wartości unijnych, ale wartość zamówienia tj. wszystkich jego części przekroczyła te kwoty, zamówienia należy wykazać w tabeli V rocznego sprawozdania. Tam też powinna się znaleźć informacja o wartości umów. Zobacz: Wykluczenie z powodu nieprawdziwych informacji w ofercie

Obowiązek sprawozdawczy po stronie Centrum Usług Wspólnych

Zarządzenie Nr 16 Prezesa Rady Ministrów z 30 marca 2011 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, udzielania zamówień oraz zawierania umów ramowych na potrzeby jednostek administracji rządowej Centrum Usług Wspólnych, obowiązywało do dnia 31 maja 2014 r. Między innymi na podstawie tego aktu prawnego została wydana opinia prawna Urzędu Zamówień Publicznych "Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych" , dostępna na stronie www.uzp.gov.pl. Wskazano w niej, że w sytuacji gdy przeprowadzającym postępowanie i udzielającym zamówień wykonawcom na rzecz jednostek administracji rządowej lub innych zamawiających, którzy na podstawie art. 15a ust. 3 ustawy Pzp, powierzyli centralnemu zamawiającemu przeprowadzanie postępowań i udzielanie zamówień, jest zamawiający centralny, w szczególności Centrum Usług Wspólnych, to wyłącznie na nim spoczywa ciężar przekazania sprawozdania o udzielonych zamówieniach. To samo dotyczy umów ramowych, na podstawie których zamawiający udzielają zamówień centralnemu zamawiającemu bądź wykonawcom wybranym przez centralnego zamawiającego.

Umowy ramowe

Urząd wskazał, że zamawiający, na rzecz których udzielano takich zamówień nie powinni w swoich sprawozdaniach rocznych przekazywanych Prezesowi Urzędu ujmować zamówień udzielanych centralnemu zamawiającemu lub wykonawcom wybranym przez centralnego zamawiającego. Urząd wyjaśnił ponadto, że w sprawozdaniach nie należy ujmować zamówień udzielanych przez poszczególnych zamawiających na podstawie umów ramowych zawieranych na ich rzecz przez centralnego zamawiającego. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 16 Prezesa Rady Ministrów z 30 marca 2011 r. informacja o wartości umów ramowych stanowiących podstawę udzielania zamówień przekazywana jest Prezesowi Urzędu przez zamawiającego centralnego.

Realizacja zamówień centralnych

Podobnie, obecnie obowiązujące Zarządzenie nr 10 Prezesa Rady Ministrów z 28 lutego 2014 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielnie zamówienia publicznego, udzielania zamówień oraz zawierania umów ramowych na potrzeby administracji rządowej. Przewiduje ono, że do 31 maja każdego roku przekazywane są przez centrum sprawozdania z realizacji zamówień centralnych w roku ubiegłym.

Inny zamawiający

Pomimo istnienia przeciwnych opinii, słusznym wydaje się analogiczne postępowanie w przypadku innego zamawiającego centralnego. A zatem jedynie on powinien uwzględnić te zamówienia w informacji przekazywanej Prezesowi Urzędu. Jednak wobec brzmienia art. 98 ust. 1 ustawy Pzp, zdaniem autora nie powinno stawiać się zarzutów zamawiającym, którzy w swoich sprawozdaniach rocznych ujmują wszystkie zamówienia rozumiane jako umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, w tym te, gdzie wykonawca został wybrany przez centralnego zamawiającego.

Podstawa prawna

- art. 98 ustawy z 29 stycznia 2013 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 • Przestępstwo korupcji

  Komunikaty
  Marek Okniński
  W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego może dochodzić do popełniania czynów wyczerpujących znamiona przestępstw zarówno przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak również przez zamawiających. Zakres podmiotowy tych czynów co do zasady nie budzi wątpliwości, chociaż należy mieć na uwadze możliwość popełnienia przestępstwa związanego z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego również przez osoby trzecie (w szczególności przestępstwa płatnej protekcji).
  Spłata należności przedsiębiorów
 • Niekiedy opisanie posiadanej przez zamawiającego infrastruktury teleinformatycznej jest uzasadnione

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Przedmiot zamówienia należy opisywać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
  Przedmiot zamówienia należy opisywać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.
 • Treść zobowiązań gwarancyjnych nie może być sprzeczna z umową o zamówienie

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Wykonawca zobowiązany jest wykonywać swoje obowiązki gwarancyjne zgodnie z postanowieniami umowy i zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz regulacjami kodeksu cywilnego. Wszelkie ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności z racji gwarancji lub rękojmi, powinny być znane zamawiającemu i wykonawcy przed zawarciem umowy.
  Treść gwarancji najczęściej w obrocie jest sporządzana przez gwaranta.
 • Data uzupełnionego dokumentu może być późniejsza niż data składania ofert

  Przetargi krok po kroku
  Dominik Wojcieszek
  W przypadku uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, uzupełniony dokument powinien potwierdzać spełnianie warunków udziału najpóźniej na dzień składania ofert lub wniosków. Nie oznacza to jednak, że data dokumentu nie może być późniejsza niż data składania ofert.
  Uzupełniane dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków na dzień składania ofert.