Partnerzy serwisu:
Przedmiot zamówienia należy opisywać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Pytanie:

Przygotowujemy się do postępowania, którego przedmiotem zamówienia jest usługa wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią wraz z dostawą oprogramowania, licencjami i szkoleniami. Przedmiot zamówienia obejmuje obszary dotyczące kadr, płac, finansów, nauczania, dziekanatów, rekrutacji. Czy opisując swoje środowisko sprzętowo - programowe przeznaczone dla systemu, które posiadamy możemy podać, że platforma sprzętowa jest oparta o serwery konkretnego typu, o systemy Windows? Cały sprzęt komputerowy dołączony jest do domeny opartej o usługę AD firmy Microsoft. Ponadto posiadamy zawartą w wyniku przetargu umowę na zakup oprogramowania i licencji dostępowych dla produktów firmy Microsoft. Dopuścimy oczywiście rozwiązania równoważne, ale chyba nie musimy "burzyć" całego środowiska, na którym zamawiający już pracuje i na które zostały wydatkowane środki publiczne. Jak możemy się bronić przed ewentualnymi zarzutami wykonawców biorących udział w postępowaniu, że ograniczamy dostęp do zamówienia dla wykonawców, którzy opierają swoje środowisko na produktach innej firmy niż Microsoft?

Odpowiedź:

Opisywanie przez zamawiającego funkcjonującej już u niego infrastruktury teleinformatycznej nie narusza co do zasady ustawy Pzp. Pozwala natomiast na poprawne sporządzenie ofert przez wykonawców oraz spełnienie uzasadnionych potrzeb zamawiającego. Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale z 27 września 2012 r. (sygn. akt: KIO/KD 80/12) stwierdziła, że jeśli zamawiający przewidywał, że zamawiane zestawy komputerowe będą wykorzystywane do pracy ze specjalistycznym oprogramowaniem powinien uzewnętrznić te okoliczności w opisie przedmiotu zamówienia. Zobacz: Zamawiający oceniając ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert może żądać tylko wyjaśnień

Przedmiot zamówienia należy opisywać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W niektórych sytuacjach informacja o posiadanym przez zamawiającego środowisku sprzętowo - programowym przeznaczonym dla zamawianego systemu czy nawet o zawartych już umów na zakup oprogramowania i licencji dostępowych dla produktów firmy Microsoft, może stanowić niezbędny element opisu przedmiotu zamówienia.

Dokonywany w zgodzie z reżimem ustawy Pzp opis przedmiotu zamówienia nie powinien pozbawiać zamawiającego możliwości korzystania z posiadanych lub nawet założonych rozwiązań systemowych odpowiadającym jego potrzebom.

Wskazanie znaku towarowego jako danych wyjściowych

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 18 lipca 2014 r. (sygn. akt. KIO 1329/14) orzekła, że ustawa Pzp nie powinna być stosowana i interpretowana tylko przez pryzmat pojmowanej absolutnie zasady równej konkurencji, a w oderwaniu od innego celu jakim jest dokonywanie racjonalnych i celowych zakupów. W orzecznictwie podkreśla się ponadto, że istnieje różnica pomiędzy wskazaniem cech zamawianego produktu przez określenie ich za pomocą znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, a wskazaniem znaku towarowego, patentu lub pochodzenia jako danych wyjściowych umożliwiających wykonawcom prawidłowe przygotowanie oferty. Zobacz: Wykonawca może przeprowadzić prezentacje oferowanego przedmiotu zamówienia

Integracja z istniejącymi już systemami

Stanowisko takie zajęła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 30 czerwca 2011 roku (sygn. akt: KIO 1286/11): "W ocenie składu orzekającego, istnieje różnica między wskazaniem cech zamawianego produktu przez określenie ich za pomocą znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, a wskazaniem znaku towarowego, patentu lub pochodzenia jako danych wyjściowych umożliwiających wykonawcom prawidłowe przygotowanie oferty. Pierwsza z opisanych sytuacji jest na bazie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp niedopuszczalna, natomiast druga z nich może stanowić niezbędny element opisu przedmiotu zamówienia, choćby w zakresie integracji z istniejącymi już systemami u Zamawiającego, czy też migracji danych z systemów, która ma być dokonana po wdrożeniu".

Podstawa prawna:

- art. 29 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).