Partnerzy serwisu:
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać swoje obowiązki gwarancyjne zgodnie z postanowieniami umowy i zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz regulacjami kodeksu cywilnego. Wszelkie ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności z racji gwarancji lub rękojmi, powinny być znane zamawiającemu i wykonawcy przed zawarciem umowy.

Pytanie:

Udzieliliśmy zamawiającemu 5 letniej gwarancji na budowę kanalizacji wraz z montażem pompowni. Co w przypadku gdy zamawiający przejmując w użytkowanie pompownie zgodził się na serwisowanie przez producenta i nie dotrzymał zobowiązań? Czy jako wykonawca mamy naprawiać pompę, która się zepsuła? Co z wadą ukrytą, która nie jest zależna od serwisowania pompowni?

Odpowiedź:

Powoływanie się wykonawcy na czynności dokonane przez zamawiającego w momencie przejmowania pompowni, a nie mające potwierdzenia w treści zawartej umowy lub siwz, nie może kształtować stosunków pomiędzy wykonawcą a odbiorcą jego sprzętu. Zobacz: Przedłużenie terminu realizacji zamówienia liczy się od daty zawarcia umowy wskazanej w siwz

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać swoje obowiązki gwarancyjne zgodnie z postanowieniami umowy i zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz regulacjami kodeksu cywilnego. Wszelkie ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności z racji gwarancji lub rękojmi, powinny być znane zamawiającemu i wykonawcy przed zawarciem umowy.

Przede wszystkim należy ustalić stan faktyczny i dokonać wykładni umowy zawartej z zamawiającym tak, aby ustalić właściwy zakres zobowiązań gwarancyjnych wykonawcy. Analizie należy poddać również zapisy siwz, udzielonych wyjaśnień i dokonanych modyfikacji w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prawdopodobnie siwz obligowała wykonawców do uwzględnienia przez wykonawców wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

Stan prawny

Z informacji zawartej w treści pytania wynika, że zamawiający przejmując w użytkowanie pompownię dokonywał dopiero ustaleń co do serwisowania. Można zatem wnioskować, że ani siwz, ani umowa nie określały wystarczająco szczegółowo postanowień gwarancji. Wskazuje to, że raczej nie wskazano w treści siwz i w umowie, jakie czynności są niezbędne do utrzymania gwarancji przez pięcioletni okres gwarancji, a w szczególności nie konstytuowały konieczności dokonywania serwisowania przez producenta urządzenia, jak również nie określały szczegółowych zasad ich wykonywania.

Szeroki zakres przedmiotu zamówienia oraz występująca obecnie pogoda wskazują, że gwarancji udzielono przed wejściem w życie zamian do kodeksu cywilnego w zakresie gwarancji i rękojmi, dlatego należy odnieść się do poprzednio obowiązującego stanu prawnego.

Treść zobowiązań gwarancyjnych nie może być sprzeczna z umową

Treść gwarancji najczęściej w obrocie jest sporządzana przez gwaranta. Ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi jeśli są dopuszczone regulacjami kodeksu cywilnego, powinny być znane zamawiającemu i wykonawcy przed zawarciem umowy. Na gruncie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, treść zobowiązań gwarancyjnych nie może być sprzeczna z umową. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Co więcej, umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w siwz. Zobacz: Rękojmia za wady budynku wygasa po upływie trzech lat

Niedopuszczalna jest sytuacja, w której wykonawca po zrealizowaniu umowy, wydając zamawiającemu dokument gwarancyjny, jednostronnie istotnie zmienia warunki umowy, np. poprzez zobowiązanie zamawiającego do kosztownego serwisowania urządzenia przez producenta czy zakup u niego materiałów eksploatacyjnych. Wprowadzenie w ten sposób znacznej odpłatności za czynności związane z udzieloną gwarancją, może niedopuszczalnie zmienić rozmiar świadczenia.

Podstawa prawna:

- art. 140 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).