Partnerzy serwisu:
W przypadku uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, uzupełniony dokument powinien potwierdzać spełnianie warunków udziału najpóźniej na dzień składania ofert lub wniosków. Nie oznacza to jednak, że data dokumentu nie może być późniejsza niż data składania ofert.

Pytanie:

W siwz postawiliśmy warunek, że wykonawcy mają posiadać zdolność finansową lub kredytową na 200 tys. zł. Wykonawca składający ofertę, aby wykazać spełnienie warunku powołał się na zasoby podmiotu trzeciego. Ten z kolei przedstawił opinię bankową, z której dla nas nie wynikało spełnienie wskazanego warunku. Wezwaliśmy zatem oferenta do uzupełnienia dokumentów. Proszę o informację, w jakich datach ma być ów dokument uzupełniony. Składanie ofert było na dzień 14.01. 2015 r. Czy jeżeli bank wystawił dokument z datą 19.01. 2015 r. i z niego wynika, że jest owa zdolność kredytowa mamy dokument uznać, czy patrząc na daty, iż jest to dokument wystawiony po terminie składania ofert i wykluczyć wykonawcę?

Odpowiedź:

Uzupełniane dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków na dzień składania ofert (art. 26 ust. 3 ustawy Pzp). Jeżeli z informacji z banku nie wynika, że warunek był spełniony na dzień składania ofert (w przeszłości), to nie doszło do prawidłowego uzupełnienia dokumentu.

W przypadku uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, uzupełniony dokument powinien potwierdzać spełnianie warunków udziału najpóźniej na dzień składania ofert lub wniosków. Nie oznacza to jednak, że data dokumentu nie może być późniejsza niż data składania ofert. Jeśli uzupełniony dokument został wystawiony po dacie składania ofert, ale z jego treści wynika, że na dzień składania ofert wykonawca spełniał warunki, to należy uznać, że dokument uzupełniono prawidłowo. Zatem z informacji bankowej datowanej na 19 stycznia powinno wynikać jaką zdolność kredytową posiadał lub jakimi środkami dysponował podmiot w dniu 14 stycznia. Zobacz: Wykluczenie z powodu nieprawdziwych informacji w ofercie

Z przedstawionego w pytaniu opisu sytuacji nie wynika, że w treści informacji bankowej z 19 stycznia odniesiono się do stanu istniejącego w dniu składania ofert - 14 stycznia. Tym samym z informacji tej nie wynika, że podmiot trzeci spełniał warunki udziału w dniu składania ofert. Tym samym należy uznać, że nie doszło do prawidłowego uzupełnienia dokumentu i wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania.

Podstawa prawna:

- art. 26 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.),

- Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. (test jedn.: Dz.U. (Dz.U. Nr 220, poz. 1447).