Partnerzy serwisu:
Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.

Pytanie:

Zamawiający ma w planie zamówień publicznych (i planie finansowym) na rok 2015 roboty budowlane w zakresie remontów lokali będących w zarządzie zamawiającego na kwotę 180.000 PLN tj. 12 lokali do remontu. Nie znamy jednak na początku roku lokalizacji wszystkich lokali. W styczniu musimy przeprowadzić postępowanie na remont 6 konkretnych lokali i wykonać szacowanie wartości na kwotę 85.000 zł. Czy należy zastosować tryb odpowiedni dla wartości całego zamówienia - 180.000 (bo wiemy, iż taką kwotę na remonty mamy do dyspozycji), czy też nie będzie podziału zamówienia, gdyż następnych zamówień nie można oszacować - będą w innym terminie i w innych obiektach? Jak należy postąpić, w przypadku kiedy otrzymamy dodatkowe środki na ten sam cel lub nastąpi przesunięcie środków w związku z nieplanowanymi, a koniecznymi remontami lokali i ich wartość oraz ilość ulegnie zwiększeniu w stosunku do planu na rok 2015? Czy zamówienia na to, co w planie nie zostało ujęte a wartość remontu nieplanowanego jest poniżej 30.000 euro, można udzielić na podstawie art. 4 pkt 8?

Odpowiedź:

Jeżeli już na etapie planowania procedur przetargowych zamawiający posiada wiedzę odnośnie przedmiotu i przewidywanej wartości zamówienia, to jest to wiedza dostateczna do ustalenia jakie procedury zamówień publicznych będą miały zastosowanie.

Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy , bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością (art. 32 ust. 1 ustawy Pzp). Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa zamówień publicznych

Zasady szacowania

Należy zaznaczyć, iż szacowanie wartości zamówienia nie jest tożsame ze sporządzeniem planu zamówień czy planu finansowego. W przypadku robót budowlanych wartość zamówienia ustala się na podstawie:

1. kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;

2. planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (art. 33 ust. 1 ustawy Pzp).

Wszystkie elementy zamówienia

Ponadto ustalenia wartości zamówienia dotyczących robót budowlanych dokonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (art. 35 ust. 1 ustawy Pzp). Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia (art. 35 ust. 2 ustawy Pzp).

Zgodnie z powyższym oszacować wartość zamówienia można dopiero, gdy znane są wszystkie jego elementy, np. przedmiot zamówienia, termin wykonania zamówienia czy też miejsce jego wykonania. Tak więc w sytuacji, gdy nie jest znana jeszcze lokalizacja, termin wykonania czy obiekt podlegający remontowi nie możesz należycie oszacować wartości tych zamówień.

Odpowiedni zakres informacji

Jednakże jeżeli już na etapie planowania procedur przetargowych zamawiający posiada wiedzę odnośnie przedmiotu i przewidywanej wartości zamówienia, dla oceny czy wobec tożsamości przedmiotowej robót budowlanych i obowiązku zliczenia ich wartości konieczne jest zastosowanie procedur zamówień publicznych, wiedza taka jest wiedzą dostateczną. W oparciu o takie dane zamawiający powinien więc ustalić czy ma obowiązek zastosowania przepisów ustawy Pzp. Dla ustalenia czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami należy posługiwać się takimi kryteriami jak tożsamość przedmiotowa zamówienia, tożsamość czasowa zamówienia i tożsamość podmiotowa, czyli możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę. W przypadku robót budowlanych spośród wskazanych kryteriów szczególne znaczenie należy przypisać tożsamości przedmiotowej. Pozostałe dwa kryteria będą miały charakter posiłkowy.

Dodatkowe nieprzewidziane środki

A zatem w przedstawionym stanie faktycznym, zakładając, że zamawiający posiada dostateczną wiedzę na podstawie której jest w stanie ustalić, że wartość zamówień będzie przekraczać wartość od której uzależnione jest przeprowadzenie procedury przetargowej, winien do ich przeprowadzenia zastosować przepisy ustawy Pzp.

W sytuacji gdy zamawiający otrzyma dodatkowe nieprzewidziane środki wartość następnego zamówienia, będzie obliczana oddzielnie i będzie ono udzielane w trybie właściwym dla jego wartości.