Partnerzy serwisu:
Zgodnie z ustawą Prawa Zamówień Publicznych dla postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, przewidziano możliwość, ale nie wymóg, przekazania odpowiednio Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy.

Pytanie:

Czy postępowanie na dostawę wody i odprowadzenie ścieków przeprowadzone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp musi być poprzedzone zamieszczeniem ogłoszenia w Biuletynie ZP o zamiarze zawarcia umowy? Co zrobić jeśli zawarto wcześniej umowę bez przeprowadzenia procedury? W jaki sposób oszacować wartość tego zamówienia biorąc pod uwagę zawarcie umowy na czas nieokreślony na podstawie art. 143 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp?

Odpowiedź:

W regulacji art. 66 ust. 2 ustawy Pzp dla postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, przewidziano możliwość przekazania odpowiednio Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy. Powinno ono zawierać co najmniej:

- nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego;

- określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;

- uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki;

- nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia. Zobacz: Zamówienie z wolnej ręki - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Jest to instytucja fakultatywna, zależna od woli zamawiającego, konsekwencją jej zastosowania jest zwiększona ochrona prawna przed unieważnieniem zawartej umowy oraz skrócenie terminów na wniesienie odwołania.

W pierwszej kolejności należy potwierdzić właściwość wyboru trybu zakupowego, którym w odniesieniu do zamówień na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, w okolicznościach istnienia monopolu naturalnego, jest tryb zamówienia z wolnej ręki. Zastosowanie znajduje tu przesłanka z art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp. Zgodnie z nią zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

Podstawa prawna:

- art. 34 ust. 3 pkt 1, art. 66 ust. 2, art. 67 ust. 1 pkt. 1a, art. 67 ust. 3 pkt. 1 lit. a), art. 142 ust. 1, art. 143 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 • Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2014 roku

  Komunikaty
  Marek Okniński
  Ustawa Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiających obowiązek przekazania do Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdania z udzielonych w 2014 roku zamówień publicznych. Obowiązek dotyczy zarówno zamówień o wartości powyżej równowartości 30.000 jak i zamówień których wartość nie przekroczyła wskazanego progu.
  Zakres informacji zawartych w sprawozdaniu obejmuje również zamówienia o wartości do 30.000.
 • Dokumenty wyjaśniające rażąco niską cenę

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  Dowodem w wyjaśnianiach co do rażąco niskiej ceny może być dokument potwierdzający nabycie niektórych towarów po określonych cenach.
  Dowodem w wyjaśnianiach co do rażąco niskiej ceny może być dokument potwierdzający nabycie niektórych towarów po określonych cenach.
 • Konsekwencje upadłości wykonawcy

  Zamówienia publiczne
  Konrad Majewski, Kamil Stolarski
  Z punktu widzenia zamawiającego odmiennie przedstawia się sytuacja wykonawców, którzy ogłosili upadłość przed udzieleniem zamówienia od tych, którzy dokonali tego po przyznaniu zlecenia publicznego.
 • Samo podejrzenie wystąpienia rażąco niskiej ceny nie może skutkować automatycznie odrzuceniem oferty

  Przetargi krok po kroku
  Justyna Andała-Sępkowska
  W sytuacji, gdy cena oferty wydaje się zbyt niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości jego prawidłowego wykonania, zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących wysokości ceny.
  Zbyt niska cena oferty może budzić wątpliwości zamawiającego co do właściwego wykonania zamówienia.