Partnerzy serwisu:
Dokonując oceny ofert zamawiający może żądać w toku badania i oceny ofert wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywania jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

Pytanie:

Czy zamawiający ma prawo wzywać wykonawcę do uzupełnienia referencji w dodatkowym kryterium DOŚWIADCZENIE, w przypadku gdy wykonawca wpisał daną instytucję, ale nie dołączył poświadczenia ani referencji? Czy w wyniku uzupełnienia wykazu i referencji należy przyznać punkty, czy niestety wykonawca otrzyma 0 pkt?

Czy w ogóle wzywać do uzupełnienia, skoro wykonawca warunki udziału w postępowaniu spełnia, bo przedstawił np. doświadczenie wykonanych - wymaganych dwóch robót, a trzecie dopiero jest punktowane, a właśnie w nim brakuje referencji?

Czy sprawy uzupełnień inaczej wyglądają np. w przetargu ograniczonym, gdzie stosuje się kryterium np. doświadczenia?

Odpowiedź:

Jeśli oświadczenie lub dokument służący do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu budzi wątpliwość można żądać jego wyjaśnienia. Tak samo jest w przypadku błędów w tych dokumentach i oświadczeniach. Jeśli służą one do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu można żądać ich uzupełnienia. Natomiast, jeśli oświadczenia i dokumenty służą do oceny oferty w ramach kryteriów, to pozostaje już tylko możliwość ich wyjaśnień bez możliwości uzupełnień.

W opisanej sytuacji należy rozważyć skorzystanie z art. 26 ust. 3 i art. 26 ust. 4 ustawy Pzp. Zastosowanie one mają do oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, a dokładniej służących potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. O tych oświadczeniach lub dokumentach jest mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zobacz: Dopuszczalne jest dokonanie wyboru oferty złożonej po terminie

Dokumenty do uzupełnienia

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp albo, którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy. Jakie dokładnie są to oświadczenia lub dokumenty, do których można zastosować art. 26 ust. 3 ustawy Pzp określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów. Jeśli, żądane na podstawie tego rozporządzenia oświadczenia bądź dokumenty wykonawca nie złożył w terminie, lub zawierają one błędy, zamawiający ma prawo wezwać wykonawcę do ich uzupełnienia. Dotyczy to także poświadczeń, nie tylko wykazów zrealizowanych wcześniej usług, dostaw, czy robót budowlanych. Z kolei art. 26 ust. 4 ustawy Pzp pozwala zamawiającemu wezwać wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zobacz: Wykluczenie z powodu nieprawdziwych informacji w ofercie Zobacz: Dopuszczalne jest dokonanie wyboru oferty złożonej po terminie

Warunki udziału

Należy jednak podkreślić, iż obydwa wskazane przepisy odnoszą się do oceny, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Nie ma zastosowania do sytuacji, kiedy zamawiający ocenia ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert. Dokonując oceny ofert zamawiający w tym zakresie ma możliwość tylko i wyłącznie skorzystać z możliwości, jakie daje art. 87 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie, którego można żądać w toku badania i oceny ofert wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1a i 2 ustawy Pzp (dotyczy dialogu konkurencyjnego i poprawiania omyłek), dokonywania jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

 • W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

  Przetargi krok po kroku
  Justyna Andała-Sępkowska
  Zgodnie z ustawą Prawa Zamówień Publicznych dla postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, przewidziano możliwość, ale nie wymóg, przekazania odpowiednio Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy.
  Zamówienie z wolnej ręki.
 • Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2014 roku

  Komunikaty
  Marek Okniński
  Ustawa Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiających obowiązek przekazania do Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdania z udzielonych w 2014 roku zamówień publicznych. Obowiązek dotyczy zarówno zamówień o wartości powyżej równowartości 30.000 jak i zamówień których wartość nie przekroczyła wskazanego progu.
  Zakres informacji zawartych w sprawozdaniu obejmuje również zamówienia o wartości do 30.000.
 • Dokumenty wyjaśniające rażąco niską cenę

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  Dowodem w wyjaśnianiach co do rażąco niskiej ceny może być dokument potwierdzający nabycie niektórych towarów po określonych cenach.
  Dowodem w wyjaśnianiach co do rażąco niskiej ceny może być dokument potwierdzający nabycie niektórych towarów po określonych cenach.
 • Konsekwencje upadłości wykonawcy

  Zamówienia publiczne
  Konrad Majewski, Kamil Stolarski
  Z punktu widzenia zamawiającego odmiennie przedstawia się sytuacja wykonawców, którzy ogłosili upadłość przed udzieleniem zamówienia od tych, którzy dokonali tego po przyznaniu zlecenia publicznego.