Partnerzy serwisu:
Dopuszczalne jest ustalenie jako kryterium oceny ofert zarówno gwarancji, jak i gwarancji wraz z rękojmią. Jednak decyzja o tym, jakie kryterium zastosować, powinna być podjęta przez zamawiającego z uwzględnieniem konkretnych okoliczności.

Pytanie:

Oprócz ceny jako kryterium mamy zamiar, jako kolejne kryterium, które zostanie punktowane określić gwarancję. Czy zasadnym będzie dać jako pozacenowe kryterium gwarancję czy gwarancję i rękojmię? Czy jeżeli kryterium będzie gwarancja i rękojmia wykonawca wnosząc zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia, zobligowani będziemy pozostawić 30% zabezpieczenia na okres na jaki wykonawca wydłużył rękojmię w złożonej ofercie? Czy musimy zwrócić szczególną uwagę na dokumenty przy odbiorze aby wykonawca w składanych dokumentach określił ściśle udzieloną gwarancję jaką zadeklarował w ofercie, czy wystarczy tylko umowa określająca czas gwarancji i rękojmi zaoferowany w ofercie?

Odpowiedź:

Dopuszczalne jest ustalenie jako kryterium oceny ofert zarówno gwarancji, jak i gwarancji wraz z rękojmią.

Decyzja, jakie kryterium zastosować, powinna być podjęta przez zamawiającego z uwzględnieniem następujących okoliczności. Zobacz: Dokumenty wyjaśniające rażąco niską cenę

Okresy rękojmi

Zgodnie z art. 151 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający może pozostawić do 30 % kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta powinna być zwrócona nie później, niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Co do zasady odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu (art. 568 Kodeksu cywilnego). Jednakże nie ma przeszkód, aby strony uzgodniły w umowie, że okres rękojmi zostanie wydłużony do terminu obowiązywania gwarancji jakości. W takim przypadku, 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zwrócone wykonawcy dopiero po upływie okresu rękojmi. Stosując takie rozwiązanie zamawiający powinien uwzględnić fakt, że sama gwarancja jakości daje mu szerokie uprawnienia i zabezpiecza jego interes, o ile w odpowiedni sposób sformułuje treść umowy. Gwarancja ma bowiem charakter umowny i strony umowy mogą ją uregulować zgodnie z zasadą swobody umów.

Nowe zabezpieczenie

W przypadku jeśli wykonywanie świadczeń gwarancyjnych ma dla zamawiającego istotne znaczenie (np. usługi utrzymania dostarczonych urządzeń) i przewiduje on odpowiedzialność wykonawcy za ich nienależyte wykonanie w postaci kar umownych lub za niedotrzymanie deklarowanych współczynników eksploatacyjnych, rzeczywiście zatrzymanie części zabezpieczenia na cały okres gwarancji i rękojmi może być korzystnym rozwiązaniem. Zamawiający powinien jednak pamiętać, że tak długie zabezpieczenie należytego wykonania umowy wiąże się dla wykonawcy ze znacznymi kosztami.

Ponadto, instytucje finansowe nierzadko wystawiają zabezpieczenia na okresy nie dłuższe niż ok. 72 miesiące. W związku z tym warto dopuścić możliwość wnoszenia zabezpieczenia należytego usunięcia wad na krótsze okresy, z jednoczesnym zobowiązaniem wykonawcy do przedłożenia nowego zabezpieczenia na kolejny okres, z odpowiednim wyprzedzeniem.

Podstawa prawna:

- art. 151 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.),

- art. 568, art. 5772 ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Z 2014 r., poz. 121 ze zm.).