Partnerzy serwisu:
Zamawiający będąc na etapie początkowym powinien zweryfikować wszelkie dane dotyczące wymogów postawionych w opisie przedmiotu zamówienia i skonstruować go w taki sposób, aby zachować uczciwą konkurencje i równe traktowanie wykonawców, tak aby przeprowadzenie procedury konkurencyjnej było realne.

Pytanie:

Zamawiający rozstrzygnął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i oprogramowań, z podziałem na pakiety, w tym pakiet na oprogramowanie do projektowania. Zamawiający przewidział składanie ofert częściowych. W OPZ zamawiający opisał minimalne wymagane parametry oraz dopuścił składanie ofert równoważnych. Pod pojęciem produktu równoważnego zamawiający rozumie produkty o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż zawarte w szczegółowym opisie. Jednocześnie zamawiający wymagał udzielenia sublicencji na oprogramowanie do korzystania przez podmioty z nim kooperujące. W postępowaniu została złożona oferta przez jednego wykonawcę, na wszystkie pakiety, z rozróżnieniem poszczególnych pakietów i ich ceny. Po wyborze oferty wykonawca zgłosił, że nie mimo złożenia oferty, nie jest w stanie spełnić wymogu dotyczącego sublicencji, ponieważ na rynku funkcjonuje tylko jedno oprogramowanie spełniające wymogi Zamawiającego, a jego dostawca nie przewiduje udzielania sublicencji na żądanych warunkach, a więc nie może podpisać umowy z takim warunkiem. Wykonawca ten nie składał w toku postępowania wniosków o wyjaśnienia siwz. W trakcie postępowania jeden z potencjalnych wykonawców wnosił o wyjaśnienia specyfikacji podnosząc argument braku możliwości zapewnienia warunku sublicencji, z uwagi jednak na zgłoszenie wniosku po upływie terminu zamawiający pozostawił wniosek bez rozpoznania. Siwz nie podlegał zmianie. Jak w takiej sytuacji powinien postąpić zamawiający? Czy wezwać wykonawcę do podpisania umowy i gdy potwierdzi ww. stanowisko w kwestii podpisania umowy, uznać, iż uchyla się od jej podpisania, zatrzymać wadium dla danego pakietu, a na pozostałe pakiety podpisać umowy? Zobacz: W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Odpowiedź:

W sytuacji opisanej w pytaniu najwłaściwszym zachowaniem zamawiającego będzie unieważnienie postępowania w zakresie części, której realizacja skutkowałaby unieważnieniem umowy. Kolejnym krokiem powinno być podpisanie umów na te części postępowania, które zostały prawidłowo rozstrzygnięte. Następnie zamawiający może powtórzyć postępowanie na część, którą unieważnił, przy czym na etapie poprzedzającym ogłoszenie postępowania powinien zweryfikować założenia opisu przedmiotu zamówienia i uwzględnić w nim wszelkie aspekty mogące mieć wpływ na złożenie oferty przez zainteresowanych udziałem w nim wykonawców.

Zamawiający będąc na etapie początkowym powinien zweryfikować wszelkie dane dotyczące wymogów postawionych w opisie przedmiotu zamówienia i skonstruować go w taki sposób, aby zachować uczciwą konkurencje i równe traktowanie wykonawców, tak aby przeprowadzenie procedury konkurencyjnej było realne.

Zamawiający ma możliwość skorzystania na przykład z instytucji dialogu technicznego - zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy Pzp.

Niezgodność oferty z siwz

Wykonawca składając ofertę, która okazuje się niezgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, naraża się na powstanie względem niej sankcji odrzucenia z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Unieważnienie umowy

W okolicznościach pytania należy ustalić, czy faktycznie wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia. Jeśli to się potwierdzi, wówczas ta część procedury powinna być unieważniona. Unieważnienie jednej lub kilku z części postępowania jest możliwe i zgodne z regulacją art. 93 ust. 2 ustawy Pzp.

W pytaniu mamy do czynienia z zaistnieniem sytuacji, gdzie zawarcie umowy naruszy dyspozycję wynikającą z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, gdyż nieuprawnienie zmieniłyby się jej warunki. Z pytania można wyprowadzić założenie, że zmiana warunków realizacji umowy w zakresie wymogu udzielenia sublicencji na oprogramowanie nie była przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W takiej sytuacji ziszcza się przesłanka unieważnienia postępowania wpisana w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w związku z art. 144 ust. 2 ustawy Pzp.

Podstawa prawna

- art. 31a ust. 1, art. 38, art. 93 ust. 1 pkt 7, art. 93 ust. 1, art. 144 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z ze zm.).

 • Informacja o wartości umów ramowych stanowiących podstawę udzielania zamówień przekazywana jest w sprawozdaniu przez zamawiającego centralnego

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Zamawiający wybierając tabelę, w której uwzględni udzielone przez siebie zamówienia, powinien kierować się ustaloną przez siebie z należytą starannością wartością szacunkową zamówienia.
  Do 31 maja każdego roku przekazywane są przez centrum sprawozdania z realizacji zamówień centralnych w roku ubiegłym.
 • Przestępstwo korupcji

  Komunikaty
  Marek Okniński
  W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego może dochodzić do popełniania czynów wyczerpujących znamiona przestępstw zarówno przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak również przez zamawiających. Zakres podmiotowy tych czynów co do zasady nie budzi wątpliwości, chociaż należy mieć na uwadze możliwość popełnienia przestępstwa związanego z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego również przez osoby trzecie (w szczególności przestępstwa płatnej protekcji).
  Spłata należności przedsiębiorów
 • Niekiedy opisanie posiadanej przez zamawiającego infrastruktury teleinformatycznej jest uzasadnione

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Przedmiot zamówienia należy opisywać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
  Przedmiot zamówienia należy opisywać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.
 • Treść zobowiązań gwarancyjnych nie może być sprzeczna z umową o zamówienie

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Wykonawca zobowiązany jest wykonywać swoje obowiązki gwarancyjne zgodnie z postanowieniami umowy i zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz regulacjami kodeksu cywilnego. Wszelkie ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności z racji gwarancji lub rękojmi, powinny być znane zamawiającemu i wykonawcy przed zawarciem umowy.
  Treść gwarancji najczęściej w obrocie jest sporządzana przez gwaranta.