Partnerzy serwisu:
Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku, gdy jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pytanie:

Gmina w trakcie oceny ofert w przetargu nieograniczonym dostrzegła błąd w nazwie zadania. Zgodnie z ogłoszeniem przedmiotem zamówienia była odbudowa mostu na rzece Kluczborska Struga w miejscowości X. Natomiast w budżecie gminy nie było takiego zadania. W budżecie przewidziano odbudowę mostu na rzece Stobrawa w miejscowości X. Zadania różniły się nazwą rzeki. W takiej sytuacji zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy prawo zamówień publicznych. Po zmianie nazwy w budżecie ogłoszono nowy przetarg. Proszę o opinię czy działanie zamawiającego było prawidłowe?

Odpowiedź:

W przedstawionym przypadku nie było przesłanek do unieważnienia umowy.

Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku, gdy jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takiej sytuacji należy dokonać analizy prawidłowości zastosowanej przesłanki w odniesieniu do stanu faktycznego oraz przesłanek zawartych w treści art. 146 ustawy Pzp. Zobacz: Dopuszczalne jest dokonanie wyboru oferty złożonej po terminie

Przesłanki unieważnienia postępowania

Tym samym zawsze, gdy zamawiający zamierza unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp zobowiązany jest odnieść się do art. 146 i przesłanek unieważnienia umowy, tj. umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający:

1. z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki;

2. nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej;

3. zawarł umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania przed zawarciem umowy;

4. uniemożliwił składanie ofert orientacyjnych wykonawcom niedopuszczonym dotychczas do udziału w dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwił wykonawcom dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie zakupów złożenie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w ramach tego systemu;

5. udzielił zamówienia na podstawie umowy ramowej przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1, jeżeli nastąpiło naruszenie art. 101 ust. 1 pkt 2;

6. z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb zapytania o cenę. Zobacz: Zamawiający oceniając ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert może żądać tylko wyjaśnień

"Błąd bez znaczenia"

Powyższe przesłanki unieważnienia umowy nie będą miały zastosowania w przypadku sytuacji opisanej w zapytaniu, gdzie błąd zamawiającego sensu stricte nie miał większego znaczenia w kontekście prowadzonego postępowania. Tym bardziej, iż zamawiający nie dokonuje opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane poprzez wskazanie nazwy przedsięwzięcia, ale poprzez przygotowanie i udostępnienie w przetargu dokumentacji projektowej składającej się z projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru.

Dyscyplina finansów publicznych

Tym samym należy zauważyć, że zgodnie z ustawą z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a dokładnie art. 17 ust. 3 naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, określających przesłanki upoważniające do unieważnienia tego postępowania.

Podstawa prawna

- art. 93, art. 146 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.),

- art. 17 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn.: Dz.U z 2013 r., poz. 168 ze zm.).