Partnerzy serwisu:
Co zrobić w pierwszej kolejności, jeśli w ofercie brak wymaganych dokumentów lub jeśli dokumenty zawierają błędy?

Pytanie:

Czy zamawiający ma wezwać do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny bez względu na to, czy oferta jest do odrzucenia? Czy należy rozpocząć ocenę ofert od wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, a potem wezwać do uzupełnienia błędnych dokumentów, czy od razu jednym pismem?

Odpowiedź:

Jeżeli zachodzi przesłanka skutkująca koniecznością odrzucenia oferty z innej przyczyny, niż z powodu zawarcia w ofercie rażąco niskiej ceny, to w mojej ocenie niezasadnym jest zwracanie się do wykonawcy, na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, o złożenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Odnosząc się do kwestii dotyczącej konieczności wzywania wykonawcy do uzupełniania brakujących dokumentów albo dokumentów zawierających błędy należy zauważyć, że zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Sprawdź: Przetargi - aktualne ogłoszenia z całej Polski

A zatem pierwszą czynnością, którą należy wykonać w sytuacji, gdy w ofercie brakuje wymaganych dokumentów albo zawierają one błędy, a cena oferty wydaje się być rażąco niska, będzie zwrócenie się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, gdyż od ww. wyjaśnień zależeć będzie, czy oferta będzie podlegała odrzuceniu czy też nie. Jeśli zaistnieje przesłanka skutkującą koniecznością odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia), to zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający nie będzie zobligowany do wszczynania procedury uzupełniania brakujących bądź zawierających błędy dokumentów.

Kup mieszkanie taniej od komornika! Licytacje komornicze - ogłoszenia

Podstawa prawna

art. 90 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).